Kommunalpolitik

Tillgänglig demokrati

Vi har tagit del av en gedigen och noggrann översyn av tillgängligheten i kommunfullmäktiges sammanträdessal där tillgängligheten har granskats ur bland annat fysisk, kognitiv, kommunikativ och informativ aspekt – och brister framkom.

”Att göra Rådhuset tillgängligt är att göra demokratin tillgänglig och den demokrati som inte är tillgänglig är egentligen inte en demokrati” står i översynen.

Den här motionen skrevs med syfte att göra just den lokala demokratin tillgänglig för alla Malmöbor. Och nu är den första delen klar; översynen. Men vi vet av erfarenhet att Malmö stad är bra på att göra utredningar och granskningar men sen finns det en risk att själva implementeringen och handlingsplaner kopplade till den dröjer.

Eftersom motionen vänder sig till alla Malmöbor så bör även alla Malmöbor enkelt kunna ta del av och följa hur arbetet med att göra Rådhuset tillgängligt fortskrider och få veta vilka konkreta åtgärder som vidtas.

Således yrkar Vänsterpartiet, utöver bifall till kommunstyrelsens förslag, följande tilläggsyrkande:

Kommunfullmäktige ger kommunfullmäktiges presidium i uppdrag att senast 31 december 2023 återrapportera till kommunfullmäktige om vidtagna, implementerade och planerade åtgärder utifrån översynen av tillgängligheten i Malmö kommunfullmäktigesal.

Kopiera länk