Kommunalpolitik

Mer spårbunden trafik

Vänsterpartiet har sedan länge drivit frågan om ett yttre järnvägsspår, vi tycker det är skandal att detta inte redan gjorts och uppskattar därför att miljönämnden understryker behovet av ökade spårbundna godstransporter. Det är ju enligt utredningen vägtransporterna som kommer att öka mest! Vi delar även synen på problematiken kring logistikbranschen, med få jobb per yta, och samtidigt hårdgörs mark, vilket underlättar för översvämning. Hur branschen är kopplad till transportinfrastrukturen lyfte vi tidigare i 7kommunfullmäktige där byggandet av en lagerlokal på jordbruksmark, som skulle ge 1500 jobb, krävde att av- och infarter till motorvägen byggdes, vilket vi anser  inte vara förenligt med våra klimat- och miljömål.

Enligt svaret till remissen kommer flödet av gods att öka enormt (100%) när Fehmarn-Bält förbindelsen färdigställts och kommunen måste förbereda för detta flöde genom att färdigställa ett hållbart transportsystem. Vi ställer oss frågande till den beräknade ökningen då vi anser att den omställning som Parisavtalet kräver innebär minskad konsumtion, mer närproducerade produktion, mer återanvändning i form av en cirkulär ekonomi så att vi  håller oss inom våra planetära gränser. Denna omställning är omöjlig att uppnå om vi fortsätter att underlätta för så kraftigt ökade godstransporter. Underlättar vi för icke hållbara transporter kommer vi att få det!

Överlag har denna utredning ett fokus på tillväxt inte på omställning och cirkulär ekonomi. Hållbarheten är främst kopplad till att skapa jobb inte till klimat och miljö. Bland de som haft ansvar för utredningen hittar vi ingen klimat- och miljöexpert och vi vet ju “som man ropar i skogen får man svar”. Vänsterpartiet hade velat se en tydligare koppling till våra miljömål och den nödvändiga omställning som vi står inför. 

 

 

Kopiera länk