Kommunalpolitik

Sexuell hälsa

Vi i Vänsterpartiet är socialister, för oss är målet varje människas frigörelse. Då är det självklart att kämpa för alla människors rätt att vara den de är och älska dem de vill. Rätten till sexuell och reproduktiv hälsa omfattar alla hela livet. Det är av stor betydelse för varje människas självkänsla, nära relationer och välbefinnande – oavsett ålder, funktionsförmåga, kön, könsidentitet eller könsuttryck. 

Folkhälsomyndigheten anger att det övergripande folkhälsopolitiska målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter syftar till att individen ska kunna tillgodogöra sig rättigheter på området, men också att rättigheterna faktiskt omfattar alla. Utgångspunkten är allas lika värde och principen om ickediskriminering när det gäller rätten till sexuell och reproduktiv hälsa. 

Under åren då Vänsterpartiet var med och styrde Malmö stad skapades en strategi och handlingsprogram för arbetet med sexuell hälsa, under 2014 – 2017 drev vi dessutom i genom Malmö stads “Handlingsplan för arbetet med sexuell hälsa”. Den finns inte längre. 

På Malmö stads hemsida står det idag att sexuell hälsa är ett brett ämnesområde, vi i Vänsterpartiet hade dock velat se en ambitionshöjning i det arbete som görs. Vi tycker inte att politiken eller förvaltningar inom Malmö stad kan luta sig mot det arbete som gjordes medan vi fortfarande var med och styrde staden. Därför har vi också skrivit denna motion.

Vi vill se ett kontinuerligt och strategiskt arbete med sexuell och reproduktiv hälsa. Vårt mål är att vår stad ska vara en öppen stad där alla har rätt att leva, älska och må bra hela livet.

Foto: Emmalisa Pauly

Kopiera länk