Kommunalpolitik

Bilsnålt

Det är idag ett obestridligt faktum att det krävs en radikal politik för att snabbt ställa om vårt samhälle för att minska jordens uppvärmning. Utsläppen av växthusgaser i Malmö måste minska radikalt och det behöver ske nu!

Malmö stads miljöprogram har som mål ett hållbart mobilitetssystem. Det ska vara självklart att gå, cykla och åka kollektivt står det. Bra mål – Men hur ska vi komma dit?

En cirkulationsplan, det vill säga att minska biltrafiken och stoppa genomfartstrafiken i staden för att ge plats åt gång-, cykel- och fossilfri kollektivtrafik, är ett enkelt, ekonomiskt och effektivt sätt att ställa om trafiksystemet och snabbt minska utsläppen av växthusgaser. Minskad biltrafik ger även minskad bilparkering och ytterligare plats för gångbanor, snabba cykelvägar och satsningar på ökad kollektivtrafik för att underlätta valet för den som ställer bilen.

Cirkulationsplaner har genomförts i flera städer i Europa med goda resultat. Små investeringar leder snabbt till en bättre och tryggare stadsmiljö. Där de införts har det snabbt lett till färre bilar, bättre luft, mindre buller, fler cyklister och bättre framkomlighet för bussar och andra  samhällsnyttiga fordon.

Svaret på motionen är relativt positivt, men man tvekar och önskar utreda förslaget vidare i arbetet med en ny trafik och mobilitetsplan. Vänsterpartiet föreslår istället att Malmö Stad inför en cirkulationsplan nu. Detta för att öka farten på klimatomställningen. Malmö behöver ett hållbart trafiksystem nu!

Bifall till motionen

 

Foto: Emmalisa Pauly

Kopiera länk