Kommunalpolitik

I Malmö ska man kunna åldras med värdighet

“Äldreomsorgen är en resursmässigt eftersatt och undervärderad del av samhället”. Så uttryckte Coronakommissionen sig. Verksamheten har för låg bemanning, för låg kontinuitet och brister i kompetensen. Det är dags att ändra på detta och höja kvalitén i äldreomsorgen i Malmö.

För att äldreomsorgen ska bli bra behövs tid, kontinuitet och kompetens. Hög kontinuitet kräver god bemanning och att personalen har tid för de gamla. Det ska vara målet för Malmö.

Kompetensen inom äldreomsorgen behöver bli bättre inom fler områden. Undersköterska ska vara den självklara kompetensen närmast den äldre, men även ytterligare kompetens inom medicin, psykiatri, demens, geriatrik, rehabilitering och språk behövs. Fortbildning för äldreomsorgens yrken är mycket viktig.

Det behövs även relationskompetens. En utvecklad och nära relationer till den äldre måste bli en självklar del i arbetssättet inom äldreomsorgen så att den äldre kan känna sig trygg, bli respekterad och lyssnad på som en jämlike.

Många äldre lider av ofrivillig ensamhet. Mer än var tredje person över 75 år deltar sällan eller aldrig i sociala aktiviteter. Ofrivillig ensamhet drabbar oftare kvinnor, personer med dålig hälsa eller funktionsnedsättning, personer med beroende eller som nyligen mist sin partner, samt utrikesfödda med annat modersmål än svenska. Ensamhet är också kopplat till låg utbildning och låg inkomst, vilket ger färre möjligheter till socialt deltagande och ett begränsat socialt nätverk. Malmös äldre är särskilt drabbade. Det är därför viktigt att arbetet mot ofrivillig ensamhet prioriteras.

Det behövs mer uppsökande arbete, mötesplatser, fler trygghetsboenden och andra boendeformer som ger gemenskap. Malmö behöver både fler trygghetsboenden med låg hyra och så kallat biståndsbedömt trygghetsboende.

I Malmö ska man kunna åldras med värdighet och i gemenskap också om man har en låg pension. Det ska vara enkelt att få nya vänner som gammal i Malmö.

För övrigt så måste pensionerna höjas!

Bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen om att budgeten i höst inte ska innehålla några nedskärningar. Budgeten ska istället innehålla satsningar på välfärden och personalen.

 

Foto: Emmalisa Pauly

Kopiera länk