Kommunalpolitik

Målen uppfylls inte, trots pengar

När revisorerna granskar delårsrapporten så de ställer sig kritiska till att åtta av tretton av fullmäktige fastställda verksamhetssamhetsmål inte kommer att uppnås.

Som stad bär vi det yttersta ansvaret för att tillförsäkra goda levnadsvillkor åt de Malmöbor som är i behov av våra insatser. Vi måste följa de lagar som vi är förpliktigade att följa som kommun.

För att försäkra oss om att vi lever upp till de mål som vi själva har satt upp är det viktigt att vi budgeterar utifrån de mål vi faktiskt har. Att lägga en budget och skjuta till medel när det krisar är inget som håller på sikt. Det har vi fått bevittna när det har blivit långa handläggningstider när det kommer till orosanmälningar. När ansökningstider för LSS insatser och daglig verksamhet har förlängts. När våra verksamheter drabbas och vi inte kan möta medborgarnas behov. Eller när vår personal drabbas utifrån en obalans mellan krav och resurser. Personalen i våra sociala nämnder som mestadels är kvinnor som bär upp vår välfärd. Personal går till jobbet och gör sitt yttersta för våra medborgare, som genomför sitt arbete fastän klintärendena skjuter i höjden, fastän man är underbemannade,  fastän arbetssituationen inte är optimal.

Jag sitter själv i funktionsstödsnämnden och tycke att det är beklagligt att vi har en funktionsstödsnämnd som prognostiserar ett underskott på 100 mnkr. Vi Vänsterpartiet ställer oss positiva till att funktionsstödsnämnden får beviljat ett tillfälligt utökat kommunbidrag år 2022 och ser det som en nödvändighet för att tillförsäkra goda levnadsvillkor åt de Malmöbor som idag har eller avser ansöka om LSS-insatser. Men vi vill inte att detta sätts i rutin

Avslutningsvis vill jag säga att det inte spelar någon roll vilka mål vi sätter upp om vi inte har en budget som kan leva upp till dem. Inom snar framtid kommer vi sitta här igen och lägga en budget då är det viktigt att skapa rätt ekonomiska förutsättningar inför året 2023.

 

 

Foto: Emmalisa Pauly

Kopiera länk