Kommunalpolitik

Åldras med värdighet

Coronakommissionen kom fram till att “Äldreomsorgen är en resursmässigt eftersatt och undervärderad del av samhället”. Verksamheten har för låg bemanning, för låg kontinuitet och brister i kompetensen. Men när detta borde rättas till då väljer styret i Malmö, Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet att skära ner på verksamheten med över 56 miljoner.

Det är ett tufft läge, men Vänsterpartiet väljer ändå att inte skära ner, utan istället att lägga ytterligare 15 miljoner kronor till Hälsa vård och omsorg för att höja kvalitén i äldreomsorgen i Malmö. Detta utöver kompensation för fler äldre, pris- och löneökningar.

För att äldreomsorgen ska bli bra behövs tid, kontinuitet och kompetens. Hög kontinuitet kräver god bemanning och att personalen har tid för de gamla. Så måste det bli i Malmö.

En utvecklad och nära relationer till den äldre måste bli en självklar del i arbetssättet inom äldreomsorgen så att den äldre kan känna sig trygg, bli respekterad och lyssnad på som en jämlike.

Kompetensen inom äldreomsorgen behöver bli bättre inom flera områden. Utbildning och fortbildning för äldreomsorgens yrken är mycket viktig.

Många äldre lider av ofrivillig ensamhet. Mer än var tredje person över 75 år deltar sällan eller aldrig i sociala aktiviteter. Ofrivillig ensamhet drabbar oftare kvinnor, personer med dålig hälsa eller funktionsnedsättning, personer med beroende eller som nyligen mist sin partner, samt utrikesfödda.

Ensamhet är också kopplat till låg utbildning och låg inkomst, vilket ger färre möjligheter till socialt deltagande och ett begränsat socialt nätverk. Malmös äldre är särskilt drabbade. Det är därför viktigt att arbetet mot ofrivillig ensamhet prioriteras och även riktar sig till grupper som HBTQ+personer och personer som inte har svenska som modersmål.

Det behövs mer uppsökande arbete och nya mötesplatser. Malmö behöver både fler trygghetsboenden med låg hyra och även så kallat biståndsbedömt trygghetsboende.

I Malmö ska man kunna åldras med värdighet och i gemenskap också om man har en låg pension.

 

Foto Emmalisa Pauly

Kopiera länk