Kommunalpolitik

Bra villkor ger bra verksamhet

Vänsterpartiets vision grundar sig på ett rättvist och jämlikt Malmö. Vi anser att alla människor oavsett funktionsvaritation ska ha samma möjlighet till goda levnadsvillkor som alla andra. Vi ser LSS som en rättighetslag och tycker att det är viktigt att vi som kommun förser Malmöborna med de insatser som de har rätt till enligt lag. För att detta ska göras och för att vi ska erbjuda Malmöborna kvalitetsfyllda LSS insatser är det viktigt att skapa rätt förutsättningar för personalen att faktiskt kunna bedriva sitt arbete. Därför är det viktigt att vi har en rättvis finansiering av funktionsstödnämnden. Det är viktigt att vi ger vår personal rätt förutsättningar till att klara av sitt arbete. Att vi satsar på kompetensutveckling och att vi erbjuder den personal som vill ett heltidsarbete.

S-L-MP styret väljer dessvärre att ge funktionstödsnämnden ytterligare ett år med en budgetram som vi redan nu ser inte kommer att hålla. Genom åren har vi fått åtgärdsplan efter åtgärdsplan för en ekonomi i balans. När förvaltningen tvingas effektivisera så är det den enskilde individen som drabbas. Men det är även vår personal drabbas av denna nedskärningspolitik. Vår personal som mestadels består av kvinnor är de som får bära det tunga lasset. De har burit våra verksamheter genom nedskärningar, de har burit våra verksamheter genom pandemin. Personalen behöver andrum – styret ger dem åtstramningar.

I en verksamhet som redan har dragits av besparingar ålägger styret effektiviserings krav på ytterligare 1,6 %. När fackförbunden får uttala sig ställer de sig kritiska till styrets budgetförslag. Man ser att det råder en obalans mellan krav och resurser. En obalans som försämrar våra anställdas arbetsvillkor. I Vänsterpartiets Malmö förstår vi att funktionstödsnämndens prima uppdrag är att tillförsäkra goda levnadsvillkor åt de Malmöbor som är i behov av våra insatser det är inte någonting som vi kan tumma på. För att kunna göra detta behöver vi ha en grundfinansiering som fungerar. Och vi behöver ge vår personal rimliga arbetsvillkor.

 

 

Foto Emmalisa Pauly.

Kopiera länk