Kommunalpolitik

Frihet att forma sina egna liv

Vintern har kommit till Skåne, men malmöitiska havsvindar är ingenting jämfört med den kyla jag kände inombords när jag läste den styrande minoritetens förslag till budget.

För mitt under pågående genomlysning av ekonomi tillsammans med stadskontoret, en vecka innan funktionsstödsförvaltningen startar upp med behovsprövningarna så står vi här idag och debatterar en budgetram för funktionsstödsnämnden som jag inte tror kommer att hålla.

Funktionsstödsnämnden äskade om medel (90 Mkr) för att klara av utbyggnaden av Daglig verksamhet – vi har 59 Malmöbor som idag väntar på en plats på daglig verksamhet varav 49 väntat längre än de lagstadgade 90 dagarna, för att starta upp nya barnverksamheter och för insatser inom ordinärt boende. Det är alltså medel funktionsstödsnämnden behöver utöver kompensation för pris- och löneökningar. Och demografimedlen? Ja, de vet vi sedan länge är ett alltför trubbigt instrument för att ge rätt resurser för funktionsstödsnämnden.

Sedan nämnden skapades 2017 så har det antagits åtgärdsplan efter åtgärdsplan för en ekonomi i balans. Den styrande minoriteten vill helt enkelt inte ge funktionsstödsnämnden de resurser som krävs. Den styrande minoriteten vill helt enkelt spara pengar på Malmöbor med funktionsnedsättning.

Vad funktionsstödsförvaltningen behöver är andrum.

Vad funktionsstödsförvaltningen behöver är de resurser som de har äskat om.

Vad funktionsstödsförvaltningen behöver är tid att fokusera på sitt kärnuppdrag utifrån myndighet och verkställighet; att skapa god kvalitet och goda levnadsvillkor för de Malmöbor förvaltningen är till för. Inte stressa över nedskärningar omformulerade som effektiviseringar.

Jag hade inte behövt stå här och känna mig kall. Socialdemokraterna i Malmö hade ett val, vi hade kunnat stå här tillsammans och presenterat en budget som inte innebar nedskärningar i välfärden. Vi hade kunnat presentera en solidarisk budget.

Och just solidaritet är ett viktigt begrepp. Rättigheter för personer med funktionsnedsättning är mänskliga rättigheter och när funktionsstödsnämndens verksamheter fortsätter att vara underfinansierade så riskerar vi att inte uppfylla LSS ledord om delaktighet och inflytande och frångå den lagstadgade rätten till goda levnadsvillkor.

I Vänsterpartiets budget så är välfärden finansierad fullt ut. Malmöbor med funktionsnedsättning ges frihet att forma sina egna liv.

Socialdemokrater, liberaler, miljöpartister;

Gör om, gör rätt.
Återupprätta LSS.

 

Foto Emmalisa Pauly

Kopiera länk