Kommunalpolitik

En hållbar stadsutveckling

I Vänsterpartiets Malmö är Malmöbornas möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling större. I arbetet med den hållbara stadsutvecklingen inkluderas ungdomar. Vi vill att all stadsplanering redovisar en tydlig konsekvensbeskrivning ur ett genusperspektiv – för att skapa likvärdiga rättigheter för kvinnor och män till det offentliga rummet Arbetet med full tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning måste intensifieras.

Vårt mål är att stadens invånare kan nå de flesta av sina behov med en kort promenad eller cykeltur. När vi bygger nytt vill vi att 1 procent av budgeten ska gå till offentlig konstnärlig utsmyckning.

Stadsplanering är ett vasst verktyg för den som har modet och visionen att använda den på det sätt som den kan vara ämnad för: Att ena folket och förebygga ojämlikheter – att agera utifrån ett förhållningssätt som främjar friheten för kommande generationer. Att skapa en infrastruktur som möjliggör möten och välmående för stadens invånare. Där vi kan känna samhörighet och att staden erbjuder möjligheter utifrån våra förmågor och intressen.

En blandad stadsbebyggelse ger en tryggare stad och en mer levande stadsmiljö som är mycket mer trygghetsskapande än olika övervakningssystem. Kommunala lokaler ska kunna användas på olika sätt – skollokaler vara öppna på kvällstid för föreningar och fritidsverksamheter.

Malmö tillhör Malmöborna. I staden finns bred och stor kompetens hos våra invånare, om fler kommer till tals kan vi skapa en bättre stad och få fram fler innovativa idéer. Genom att aktivt jobba med demokratiska processer, såsom medborgarbudget, har invånarna i Malmö möjlighet att forma staden som de vill bo, verka och leva i.

En modig och djärv stadsplanering kan sätta den långsiktiga hållbarheten i fokus…där människor i staden blir medskapare i stadens utformning och dess arkitektoniska uttryck… För att skapa inbjudande och tillåtande miljöer som överträffar drömmar… där vi genom en inkluderande och medveten stadsplanering kan färdas i vårt vardagsliv på väg till våra mål i livet…

 

Foto Emmalisa Pauly.

Kopiera länk