Kommunalpolitik

Mer cykling

Nya forskningsstudier visar att luftföroreningar är skadliga för hälsan även vid låga halter, särskilt för partiklar från lokala källor. Det kostar oss 168 miljarder svenska kronor varje år. Exponeringen är högst för människor som vistas/ bor i centrala delar av de större städerna och generellt högre i södra Sverige. WHO:s nya uppdaterade riktvärden för luft visar att mer än 80 procent av den svenska befolkningen utsätts för halter av partiklar (PM2,5) som ligger över de rekommenderade nivåerna. En viktig källa till lokalt genererade partiklar är från förbränningsmotorer och vägslitage. De höga halterna av kvävedioxid orsakas till stor del av den lokala trafikens utsläpp.

I Vänsterpartiets Malmö planerar vi inte för bilarna utan för en stad det går att leva i. Det innebär att tillgänglighet kopplas till flöden av människor, inte till flöden av trafik, och att cykeltrafik blir en del i all trafik. Vi anser att en s.k. Cirkulationsplan vars syfte är att begränsa onödig genomfartstrafik i Malmös centrala delar är den rätta vägen att gå, så att endast miljövänlig nyttotrafik med får köra i centrum.

Vi vill minska privatbilismen till förmån för gång- cykel- och kollektivtrafik i hela staden. Att även minska antalet parkeringsplatser till att vara endast för de boende, inte för inpendlare, de får parkera i mobiltetshus i ytterområden, är för oss en viktig åtgärd. Vi vill skapa bilfria zoner kring alla skolor och förskolor.

En cykel, även en el-sparkcykel, måste ses som ett fordon inte som en leksak eller fritids artikel, cykeln måste ha åtminstone samma, om inte högre status, som bilarna och det bilanpassade vägnätet måste stå tillbaka till förmån för cyklarna. Detta kräver säkrare och tryggare cykelbanor. Därför vill vi öka utbyggnaden av cykelleder och flerfiliga cykelstråk. De befintliga cykelbanorna måste rustas upp, cykelvägar får inte helt plötsligt ta slut och leda över vältrafikerade bilvägar. Det behövs tydligare skyltning, fler trafikljus och tydlighet kring företräde. Fortsatt utbyggnad av super cykelstråken är ett självklart led i en sådan utveckling och bör integreras med övriga cykelstråk. Ett utbyggt hyrcykelsystem med hyrstationerna också i ytterområdena skulle ge fler cyklister.

Vänsterpartiet är positivt till miljöavgifter för bilar som kör i och in i staden för det leder till minskad biltrafik men också möjlighet till omfördelning av resurser från bil till kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Men vi vill ha ett rättviseperspektiv så att avgifterna kopplas till de utsläpp som orsakas, dvs. ju tyngre bilar desto högre avgift. Allt detta skulle leda till en praktiskt taget bilfri stadskärna, frigöra ytor som kan bli grönytor och luften skulle bli renare. Då kan vi också stärka vi stadens hållbarhet.

Så för att uppnå våra mål måste politiken ta sitt ansvar, vi måste göra satsningar inte nedskärningar!

 

Foto Emmalisa Pauly

 

Kopiera länk