Kommunalpolitik

Vi behöver omgående en omställning

Klimatförändringarna kräver en omgående omställning och alla våra beslut måste ta hänsyn till den akuta kris som vi människor orsakat. Vänsterpartiet vill att alla Malmö stads investeringar siktar mot att våra uppnå klimat- och miljömålen. Vi vill att biologisk mångfald blir en tydligare del i vår samhällsplanering. De gröna näringarna, i synnerhet jordbruk och skogsbruk, har en otrolig potential för omställning. Verkligt hållbart jordbruk har nycklarna till klimaträttvisa, matsuveränitet och skydd av den biologiska mångfalden.

I Skåne odlas mindre än 10% ekologiskt. Vi vill att Malmö stad aktivt stöttar ekologiska odlare i närområdet. Vi vill att all jordbruksproduktion på Malmö stads ägor bedrivs ekologiskt och att kommunen upplåter lokaler och mark till stöd för denna typ av verksamheter. Vi vill att kommunen upphandlar dessa närproducerade och ekologiska råvaror i sina verksamheter.

Ekologisk och klimatmässig hållbarhet kan uppnås genom cirkulär ekonomi och delningsekonomi då det minskar vår konsumtion. Vi vill främja återvinning och återanvändning, till exempel textilåtervinning. Vi vill att Malmö stad gör upp en plan för att minska sin plastkonsumtion, något som särskilt förorenar våra hav och vattendrag. På så sätt kan vi minska vår konsumtion och våra konsumtionsbaserade utsläpp!

En av samhällets stora avigsidor är soporna, som ska sorteras för återanvändning och återvinning. Målet är att all sortering ska ske hushållsnära. Det ska vara enkelt att göra rätt. Vi vill att Malmö stad, likt många europeiska kommuner, verkar för att VA SYD avslutar sina avtal med entreprenörer och driver sophämtning i egen regi.

Vi vill att Malmö stads egna verksamheter växlar över till allt mer lokal växtbaserad mat. Andelen köttbaserad mat ska minska under den kommande mandatperioden till samma nivå som i början av 1990-talet. Kompetensen kring användandet av växtbaserad mat och matsvinn måste höjas. Enorma mängder mat slängs helt i onödan!

Matsvinnets kan ju gå till biobränsle, men det är självklart bättre för miljön om maten används till det den var tänkt för. Vi vill att Malmö stad upprättar en kommunal uppsamlingsenhet för ätbar men överflödig mat och sedan fördelar den till solidaritets initiativ och folkkök, som drivs utan vinst.

Vi ser havet som ett viktigt område för biologisk mångfald och det har en tydlig koppling till klimatet. Det är också en viktig mötesplats för människor från alla delar av staden. För att inte utarma denna viktiga livskvalitet krävs en havspolitik som minskar utsläppen i havet, på bägge sidor av sundet, men samtidigt skyddar oss mot framtida havshöjningar.

 

Foto Emmalisa Pauly

Kopiera länk