Kommunalpolitik

Utveckla stöd på modersmålet

Nästan en tredjedel av Malmös äldre är födda i ett annat land än Sverige och andelen utrikesfödda äldre Malmöbor kommer att öka.

För många med annat modersmål än svenska avtar förmågan att uttrycka sig på svenska när man blir äldre. Det inlärda språket träder tillbaka och modersmålet träder fram av sig själv. Detta medför svårigheter att uttrycka sig på svenska, vilket kan leda till social isolering och sämre livskvalité.

Malmö stads verksamheter har idag inte mycket att erbjuda äldre med annat modersmål än svenska. Kommunen försöker göra det man måste, men ambitionen är inte mer än så.

Hälsa vård och omsorgsförvaltningen har samtidigt många anställda som har språkkompetenser i de modersmål som äldre i Malmö har. Inom enheten för hälsofrämjande insatser pågår inventering av medarbetarnas språkkompetens, men i hemtjänst och på äldreboenden görs inte detta så att det är känt i organisationen och för de äldre.

Genom en systematisk språkinventering inom äldreomsorgen skulle språkkompetenser kunna synliggöras för den som behöver vård, omsorg eller en mötesplats att träffa andra på. Det skulle då bli lättare att matcha språk och lättare att utveckla mötesplatserna, hemtjänsten och äldreboendena också för äldre utan svenska som modersmål.

De nationella minoriteterna har rätt att begära äldreomsorg av personal som behärskar dessa språk. Malmö är finskt förvaltningsområde och sverigefinnar har därför särskild rätt till äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Det finns ändå mycket kvar att göra för att upprätthålla språk och kulturell identitet för dessa äldre.

Vänsterpartiet föreslår att Hälsa vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att utveckla arbetet för att möta behoven hos äldre med annat modersmål än svenska.

I Malmö ska man kunna åldras med värdighet och i gemenskap också om man har en låg pension och även om man har annat modersmål än svenska.

Bifall till motionen.

Kopiera länk