Kommunalpolitik

LSS ekonomin

Det finns två sätt att se på varför denna genomlysningen beslutades om; att söka orsaker till varför krav och resurser inte är i balans eller till varje pris stoppa en kostnadsutveckling.

Sedan funktionsstödsnämnden skapades så har nämnden dragits med underskott och åtgärdsplan efter åtgärdsplan för ekonomi i balans har varit föremål för diskussion och för beslut. Därför är det med stor sorg som Vänsterpartiet uppfattar att genomlysningen som presenteras igen här idag har att bryta kostnadsutvecklingen som sitt allra viktigaste mål.

LSS är en rättighetslagstiftning. Det finns många jämförelser i denna genomlysning av hur Malmö stads kostnader för LSS-verksamhet står sig i jämförelse med andra kommuner. Och sedan den genomlysningen presenterades så har behovsbedömningar allt mer kommit på plats. Men jag kan inte i den här genomlysningen läsa ett ord kring hur de som tar emot LSS-insatser från Malmö stad upplever sina insatser i förhållande till andra kommuner för att ta en annan jämförelse. Utifrån vad Vänsterpartiet får höra så urholkas LSS lika mycket i Malmö som i andra kommuner i Sverige.

Funktionsstödsnämnden har många utvecklingsområden. Kommunikation, lyhördhet och gemensam respekt är grundläggande för en tillitsbaserad styrning och ledning. Vänsterpartiet vill att funktionsstödsförvaltningens anställda ska göra det som de är experter på att göra. Vi har fullt förtroende för och litar på deras kompetens. Vänsterpartiet har inga önskemål om att funktionsstödsnämnden ska gå in och detaljstyra verksamheten. Men som förtroendevalda måste vi veta hur genomlysningens rekommendationer avses genomföras av funktionsstödsförvaltningen för det ligger på funktionsstödsnämndens bord att styra och fatta beslut om politiska prioriteringar. Men detta saknar vi. Vi yrkade återremiss i såväl funktionsstödsnämnden i maj månad i år som i kommunstyrelsen just för att kunna få se hur genomlysningens rekommendationer kommer att realiseras och av vem och hur. För att möjliggöra en tydligare politisk styrning och kunna ta ansvar. Nej, vi stod inte bakom minoritetsåterremissen men vår kritik mot genomlysningen är fortsatt den samma.

Funktionsstödsnämnden och dess förvaltning har ett av de allra viktigaste och mest komplexa uppdragen i Malmö; nämligen att utifrån sitt kärnuppdrag, genom myndighetsutövning och verkställighet, bidra till uppnå goda levnadsvillkor för en grupp Malmöbor som historiskt sett haft allt utom just goda levnadsvillkor. Så låt oss nu gå framåt med kvalitet som ledord, inte bryta en kostnadsutveckling!

Vänsterpartiet väljer därför att yrka avslag på första och andra att-satsen och bifall till övriga att-satser.

 

Bild Emmalisa Pauly

Kopiera länk