Kommunalpolitik

Åldras med värdighet och i gemenskap

 

Äldreomsorgen är en resursmässigt eftersatt och undervärderad del av samhället” – så uttryckte sig Coronakommissionen. Malmös äldreomsorg har under många år varit underfinansierad och ständigt utsatts för besparingar. Förra året skar Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet ner med 56 miljoner. I år skär man ner med ytterligare 38 miljoner. Man administrerar regeringens och SDs nedskärningar.

Det är ett tufft läge, men Vänsterpartiet väljer att inte skära ner. Vi väljer istället att lägga till 50 miljoner kronor till Hälsa vård och omsorgs budget så att bemanningen och kompetensen kan öka och kvalitén i Malmös äldreomsorg höjas. Detta utöver kompensationen för att Malmös äldre blir fler, och utöver kompensation för de pris- och löneökningar.

Ska äldreomsorgen bli bra behövs kompetent personal, samt tid och kontinuitet. En nära relationer mellan personal och äldre måste bli en självklar del i arbetssättet, så att den äldre kan känna sig trygg, bli respekterad och lyssnad på som en jämlike.

Språket är nyckeln till god kvalité i äldreomsorgen. Personalen behöver kunna det svenska språket, men det behövs också strategi för hur äldre med annat modersmål än svenska, och som förlorat det svenska språket, skall få god omsorg.

Det förebyggande arbetet för att motverka ensamhet och ohälsa bland äldre måste stärkas.

Ofrivillig ensamhet drabbar oftare kvinnor, personer med dålig hälsa eller funktionsnedsättning, personer med beroende eller som nyligen mist sin partner, samt HBTQ+personer och personer som inte har svenska som modersmål. Ensamhet är också kopplat till låg utbildning och låg inkomst, vilket ger färre möjligheter till socialt deltagande och ett begränsat socialt nätverk. Malmös äldre är särskilt drabbade.

Det behövs mer uppsökande arbete, fler mötesplatser för äldre och fler trygghetsboenden med låg hyra. Vi ser fram emot den utredning om att starta trygghetsboende i det befintliga beståndet av bostäder som kommer att göras under året, vilken Vänsterpartiet tagit initiativet till.

I Malmö ska man kunna åldras med värdighet och i gemenskap också om man har en låg pension.

 

 

Foto Emmalisa Pauly

Kopiera länk