Kommunalpolitik

Satsa på arbetsmiljön

Inför varje beslut om budget, dvs nedskärningsbudgetarna det här styret lägger år efter år, skriker sig fackförbunden hesa om att arbetsmiljön är det som får stryka på foten när färre fötter tvingas springa snabbare för att klara samma mängd arbete som året innan.

Varje år ställer sig alla fackförbunden oeniga till SLMP-styrets budgetförslag eftersom de, precis som vi i Vänsterpartiet vet, att det är en omöjlig ekvation att få ihop det här med högre kvalitet och färre resurser.

Så sent som i veckan larmade rektorn på Latinskolan om hur vikarie- och köpstopp drabbar skolans personal och barnen som går där, alldeles oavsett styrets envisa upprepande om att så inte är fallet.

En god arbetsmiljö är liksom grunden till att vi inte blir sjuka på jobbet. Tillräckligt med resurser är förutsättningen för att personalen ska kunna göra ett gott jobb, må bra på jobbet och vilja stanna kvar och utvecklas där. Men åratal av nedskärningsbudgetar sätter sina spår. I Länsstyrelsen senaste rapport om ojämlika arbetsvillkor inom kommuner och regioner, har Malmö stad valt att inte ens svara på hur det ser ut med långtidssjukskrivningar i verksamheterna.

Ett av stadens största fackförbund, Saco, har i samband med samverkan av Malmö stads budget 2024 yrkat att: ”partsgemensamt se över omställningsprocessen gällande rehab/arbetsanpassning utifrån trygga anställningsförhållande och ett hållbart arbetsliv”.

De anser, precis som vi i Vänsterpartiet, att det finns förbättringar att göra på området för att se till att i större utsträckning ta tillvara medarbetares förmågor i stället för att det leder till avslut, och påtalar även de att det är ett viktigt led i att säkra kompetensförsörjningen.

Att hitta rätt kompetens är välfärdens största utmaning. De kommande åren behövs nästan en halv miljon fler välfärdsarbetare enligt SKRs prognoser. Samtidigt vittnar många sjukskrivna medarbetare och tidigare anställda inom Malmö stad om svårigheter att rehabiliteras tillbaka till arbete eller få möjlighet att byta arbetsplats eller arbetsuppgifter inom hela staden.

När arbetskraften inte räcker till går det inte att möta kompetensutmaningen enbart genom att rekrytera fler, istället behövs både nya arbetssätt och att tillvarata och utveckla kompetensen hos de befintliga medarbetarna. Vi i Vänsterpartiet vill förbättra dessa strukturer, jag yrkar därför bifall till motionen.

Foto Emmalisa Pauly

 

Kopiera länk