• Hem
  • En jämlik försk...
sida

En jämlik förskola och skola

Vänsterpartiet i Malmö arbetar för en förskola och skola vars främsta mål är att utveckla eleverna till kritiskt tänkande individer. En förskola och skola som motverkar alla orättvisor som baseras på kön, etnisk tillhörighet, samhällsklass, sexuell läggning eller religiös åskådning. Skolan ska ge kunskap, bildning och färdigheter för alla livets skiften.

  • Allas rätt till kunskap
  • En jämlik skola utan vinst på barn

 

Förskolan och skolan ska vara bra arbetsplatser

En bra förskola och skola kräver utbildad personal med goda arbetsförhållanden. Vi vill satsa på kompetensutveckling och ökad personaltäthet. Personalen är verksamhetens främsta resurs, därför ska personaldemokratin öka. Vi vill införa vikariepooler så att personalen får tryggare arbetsförhållanden, så att bemanningen och kvaliteten säkerställs. Mångfalden bland eleverna och barnen ska också finnas i lärarkåren och språkkompetens ska vara en merit på alla befattningar. Lärare ska i första hand arbeta med elevernas lärande. En bra pedagogisk verksamhet i förskola och skola kräver att personalen befrias från onödig byråkrati och garanteras tid för planering och kompetensutveckling. Barnen ska ha rätt till utbildad personal och behöriga lärare. I skolan behövs inte bara lärare utan även annan personal som skolsköterskor, kuratorer, studievägledare, administratörer, vaktmästare med flera. All skolpersonal är viktig för att skapa en bra skolmiljö.

Feministiska perspektiv

Olika förväntningar och krav ställs på flickor och pojkar. Vem som tar och ges utrymme i klassrummet, skillnader i betyg och den psykiska hälsan ser olika ut på grund av kön. I arbetet med att utplåna könsorättvisor är genuspedagogik viktigt. Genuspedagogiken ger barnen flera möjligheter istället för traditionellt begränsade. Lärare och rektorer ska utbildas i feminism och HBTQIA+-frågor. Ett aktivt jämställdhetsarbete är också bland de viktigaste insatserna för att förebygga sexuellt våld och sexuella trakasserier. Vänsterpartiet vill se nolltolerans mot sexuella trakasserier i skolan. Det innebär bland annat ett förstärkt arbete med sexualundervisningen, förstärkt kuratorstöd och elevhälsa, samt aktivt strukturerat arbete mot sexuella trakasserier på varje skola. Sex- och samlevnadsundervisning ska förbättras i skolan – den ska utökas, ges från tidigare åldrar och ges kontinuerligt i alla årskurser. Det ska inte enbart inriktas på biologi och anatomi utan fokusera på relationer, känslor och könsroller. Alla tjejer, ickebinära och transpersoner ska erbjudas feministiskt självförsvar i grundskolans senare år, och det ska vara en valbar kurs på gymnasieskolan. När de har feministiskt självförsvar ska pojkarna få undervisning i feminism och genus.

Antirasism och normkritik

Olika familjer ser olika ut och detta ska avspegla sig i förskolans och skolans verksamhet. Vi vill se ett aktivt arbete för att synliggöra andra familjeformer än den traditionella kärnfamiljen. Det är viktigt att spegla olika barns erfarenheter och säkerställa att barnen slipper möta diskriminerande stereotyper i förskolan och skolan. För att förstå rasism samt homo-, bi- och transfobi är det centralt att det diskuteras och lyfts fram olika sätt att leva och olika gruppers historia. Arbetet mot rasism, homo-, bi- och transfobi, samt funkofobi handlar för Vänsterpartiet också om att garantera en miljö fri från diskriminering i alla sammanhang – från skolmaterial till skolvardagen generellt. 

Rätt till identitet, rätt till språk

Malmö är en stad där över hälften av alla barn under 18 år har ett annat modersmål än svenska. Det är en resurs vi måste ta tillvara. Alla elever har rätt till undervisning på lika villkor och därför vill vi att alla ska få undervisningen på det språk var och en behärskar bäst. Rätten till sitt modersmål handlar om rätten till sin identitet och ska inte villkoras. Vi vill därför ta bort regeln om att det måste finnas fem barn i en språkgrupp för att modersmål ska ges. En bra språkförståelse på modersmålet är en förutsättning för lärandet. Vi vill att undervisning i och på modersmålet samt studiehandledning på modersmålet ska vara en integrerad del av den ordinarie verksamheten. Alla förskolor och skolor måste se flerspråkigheten som en resurs. Det är viktigt att bedriva flerspråkig undervisning för att få aktivt flerspråkiga medborgare. Vi vill stärka modersmålsstödet redan från förskolan, även förskolebarn har rätt till modersmålsstöd med pedagoger som kan språket.

Kultur och lärande för hållbar utveckling

Den svenska förskolan och skolan har ett demokratiskt uppdrag. Genom undervisning som utgår från helheter och sammanhang samt undervisning kopplad till verkligheten skapar vi motivation. Exempel på sådana arbetssätt är naturpedagogik, utomhuspedagogik och kulturpedagogik. Det gemensamma för dessa är att delar av undervisningen sker utanför klassrummet och där platsen som undervisningen sker på är viktig för lärandet. Vi vill satsa resurser på ett antal pedagogiska resurscentrum där lärare kan åka med sina elever för att få inspiration i undervisningen. 

Alla skolor ska ges resurser att utveckla den skapande verksamheten, musik, konst och litteratur ska få större plats i undervisningen. Skolan har ett stort ansvar för barns tillgång till kultur. Vi vill öka resurserna för att skolorna ska kunna erbjuda film- och teaterbesök, samt för att kunna bjuda in författare och kulturutövare som gäster.

En jämlik förskola

Förskolan utgör grunden för den fortsatta utbildningen. Olika pedagogiska alternativ ska rymmas inom de kommunala förskolorna. Det övergripande målet är att stötta barnen i deras utveckling till självständiga trygga individer. Lekens betydelse är central. Lärandet i förskolan ska vara lustfyllt, det handlar om att utveckla kreativitet och nyfikenhet. Vårt mål är att förskolan ska byggas ut så att alla som vill ska få en plats i en förskola nära hemmet vid den tidpunkt föräldrarna önskar. För de som kommer från studieovana hem har förskolan och skolan ett särskilt ansvar. En kvalitativt bra förskola är viktig för att utjämna skillnader utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund. Vi vill ha små barngrupper, där de vuxna kan se alla barn och möta deras behov. Det är viktigt med en hög personaltäthet. Vi vill satsa på utemiljön i förskolan och på att utveckla pedagogiken både ute och inne. Förskolorna ska ha en hög kvalitet när det gäller miljö och byggstandard och vi prioriterar ett ekologiskt byggande. Vänsterpartiet är starkt kritiskt till att en stor del av barnen i Malmös förskolor tvingas vistas på förskolor med undermåliga och allt för små lekytor samt med dålig luft och höga bullernivåer.

Förskola för barnens skull

Förskolan är till för barnens skull och tillgången ska därför inte avgöras av föräldrarnas situation på arbetsmarknaden. Alla barn ska ha rätt till minst 30 timmars förskola i veckan. Det är dessutom en kvalitetsförbättring för verksamheten när barn inte delar på platser, vilket är konsekvensen med dagens 15-timmarsregel. Vänsterpartiet vill öka tillgången till förskola på obekväm arbetstid, eftersom allt fler arbetar kvällar, nätter och helger. 

Föräldrar ska inte tvingas välja bort förskola eller fritidshem på grund av dålig ekonomi. I Malmö har vi nu progressiv barnomsorgstaxa, låginkomsttagare betalar lägre eller ingen avgift. Vänsterpartiet vill göra den mer progressiv, vårt mål är att till slut kunna erbjuda helt avgiftsfri förskola och fritidshem.

Öppna förskolan 

Öppna förskolor är mycket en viktig mötesplats för föräldrar och barn. Särskilt i en stad som Malmö med hög barnfattigdom. De öppna förskolorna fungerar ofta som en bro in till den ordinarie förskolan när barnet blivit lite äldre. Vänsterpartiet vill satsa på fler öppna förskolor och säkerställa att de arbetar aktivt med både med genus och HBTQIA+-perspektiv för att inkludera alla familjer.

En skola för alla

Vi vill bygga en skola där varje barn kan känna sig hemma och kunna vara sig själv tillsammans med andra oavsett klassbakgrund, var man är född, kön, sexualitet och om man är troende eller icke-troende. Så skapar vi förutsättningar för ett samhälle fritt från rasism, sexism, homo-, bi- och transfobi, samt funkofobi. Skolan ska vara fri från religiös påverkan, däremot ska kunskap ges om olika religioner. Skolan ska bedriva en likvärdig utbildning baserad på vetenskaplig kunskap för alla barn oavsett religiös tro och undervisningen ska inte grundas på en specifik religion. Föräldramedverkan är en viktig faktor för att en skola ska fungera bra. Många föräldrar känner sig inte inkluderade av olika anledningar. En viktig faktor är språket. Vänsterpartiet anser därför att språkkompetens i de språk, utöver svenskan, som talas mest i närområdet där skolan ligger ska vara en merit vid rektorsrekrytering. Det är dessutom ett sätt att motverka diskrimineringen på arbetsmarknaden.

Elevernas arbetsmiljö

Barn i skolan har samma behov och rätt som vuxna till en god arbetsmiljö. Barnens trygghet ökar om de går i små skolor med max 500 elever och med ett tydligt spår från förskoleklass till skolår 9. Vårt mål är att alla barn ska ha gångavstånd till skolan. Lokalerna ska utformas så att verksamheten fungerar väl ur elevernas perspektiv. Verksamheten ska organiseras så att stress, anonymitet och olika typer av förtryck motverkas. Måltider i skolan ska präglas av lugn och ro.  Elevhälsan måste vara ett stöd för barnen både i deras skolvardag och i dess personliga utveckling. De ska ha kompetens att bemöta barn från olika familjekonstellationer, länder och samhällsklasser. 

Det finns en stor grupp elever som har svårt att nå målen i skolan. De som har svårast att nå goda resultat kommer ofta från hem utan studievana. Stressen ökar i de senare skolåren. Det är viktigt att lärarna får möjlighet att prioritera tid med eleverna. Många elever, främst tjejer, mår dåligt av prestationskulturen i skolan. Vi vill därför satsa mer på elevhälsan och ge skolorna i uppdrag att lägga upp undervisningen så att psykosocial ohälsa minskar. En samlad skoldag, med skola och fritidshem i samverkan, utgör en helhet för barnen. 

Elever i behov av särskilt stöd ska erbjudas detta och det ska organiseras så att eleverna har en nära kontakt med sin ordinarie klass. Särskoleverksamheten ska anpassas utifrån elevernas behov, för att ge dem en meningsfull utbildning och en grupptillhörighet.

Skolan är ansvarig för skolarbetet

Det är skolan som ska ta ansvar för undervisningen och att eleverna får de kunskaper de har rätt till. När ansvaret för undervisningen förskjuts mot hemmet ökar segregationen. Eleverna ska ha professionellt stöd till sitt lärande. Hemläxor förlänger skoldagen för eleven och minskar ofta lusten att lära. Fritidsintressen, vänner och familj utgör centrala delar för barns och ungas uppväxt och måste också ges utrymme. I Vänsterpartiets Malmö klarar skolan sitt uppdrag på skoltid och hemläxor ska inte finnas. I de fall eleverna inte hinner med sitt skolarbete på skoltid måste alla skolor erbjuda läxhjälp. Skolan får inte förlita sig på att föräldrarna kan ge det stödet. 

Skolverksamheten ska vara avgiftsfri. Inga former av smygavgifter, som till exempel busspengar eller matsäck till utflykten, ska accepteras.

Satsa på fritidshemmen

Vänsterpartiet vill satsa mer resurser på fritidshemmen. Det ska finnas möjlighet att bedriva en bra pedagogisk verksamhet och garantera barnens rätt till en meningsfull fritid. Antalet barn i grupperna måste kraftigt minskas. Vi vill att rätten till fritidshem även ska gälla arbetslösas och föräldraledigas barn. Många föräldrar arbetar idag på arbetstider när fritidshemmen är stängd. För att barn till dessa föräldrar ska få en trygg fritid behövs fritidshem på kvällar och helger.

Kunskap för alla i gymnasieskolan

Kunskap och bildning ska vara tillgänglig för alla. Oavsett om man går på praktiska eller teoretiska program måste utbildningen innebära många möjligheter och ge förutsättningar för en god yrkeskompetens samt ett aktivt deltagande i samhällslivet. Gymnasieelever ska ges inflytande över såväl arbetsmiljö, undervisningens innehåll och upplägg som verksamhetens utformning. Skolan ska möjliggöra och stödja elevers självorganisering för en skola fri från sexism, rasism, funkofobi och homo-, bi- och transfobi. Alla gymnasieprogram måste ge behörighet till vidare studier. Normen på de kommunala gymnasieskolorna ska vara att alla elever ges högskolebehörighet. Det val som görs som ung tonåring ska skapa förutsättningar, inte stänga dörrar. Vänsterpartiet arbetar för att fler hantverksutbildningar och andra praktiska yrkesutbildningar skapas på gymnasienivå och att kommunen aktivt arbetar för att få fler elever att välja dem. Det finns många bristyrken, till exempel inom vården, till vilka det behöver utbildas fler. Vi vill satsa på utbildning till dessa genom att bland annat erbjuda en jobbgaranti vid avklarade studier.

Mötas i skolan

Dagens gymnasieskola i Malmö präglas tyvärr av en stark uppdelning och är organiserad på ett sätt som förstärker segregationen gällande såväl kön, klass som etnicitet. Detta har delvis sin grund i den gymnasieorganisation som innebär att många skolor blivit renodlat studie- respektive yrkesförberedande, något som vi vill förändra. Gymnasieorganisationen och antagningssystemet ska utformas på ett sätt som medvetet blandar elever med olika klassbakgrund, kön och etnicitet. Det fria skolsöket till gymnasieskolor leder till att många elever inte får plats i sin hemkommuns gymnasieskolor, utan tvingas välja en skola i annan kommun, eller en privat. Vänsterpartiet vill att elever från Malmö ska garanteras plats på en kommunal gymnasieskola inom kommunen.

Vuxenutbildning – en ny chans

Alla har rätt att utvecklas och förkovra sig under hela sitt liv oavsett kön, ålder, klass, funktionsförmåga eller etnicitet. Bra utbildning är ett sätt att minska klyftorna. Kommunens vuxenutbildning bör satsa på uppsökande verksamhet i sin studie- och yrkesvägledning för att kunna nå de Malmöbor som har de största behoven.

Validering av tidigare utbildning och yrkeserfarenhet är en rättvisefråga. Validering är viktig för Malmöbor med utländska utbildningar, men metoden lämpar sig lika väl för vidareutbildning av kommunens befintligt anställda. Detta gäller särskilt i yrken med företrädesvis lågavlönade kvinnor med kort utbildningstid som har en gedigen yrkeserfarenhet. Vuxenutbildning kan anpassas efter arbetslivets och människors förutsättningar istället för att göra tvärtom. Lärande på arbetsplatsen, ett kompetensutvecklingsprogram som innebär att personal får studera och uppgradera sin behörighet under arbetstid, är ett exempel som finns i Malmö.

SFI som passar var och en

Vänsterpartiet vill att SFI-undervisningen bedrivs i kommunens egen organisation, med stort elev- och personalinflytande. En kommunal SFI-verksamhet ger möjlighet till bättre långsiktigt kvalitetsarbete. Det är också viktigt att SFI-undervisning kan kombineras med studier i andra ämnen och arbetsmarknadsaktiviteter. SFI-utbildningen ska både ge ett yrkesspråk och ha ett demokratiskt medborgarperspektiv. SFI-verksamheten måste organiseras i mindre enheter på olika skolor i kommunen. Vi vill satsa mer ekonomiska resurser på SFI och säkerställa kvaliteten.

SFI-undervisningen behöver ett förstärkt genusperspektiv. I samhället finns föreställningar om att kvinnor från andra länder inte arbetar och det begränsar tillgången till SFI. Alla har rätt till SFI och alla har rätt till vägledning till ett arbete.

 

Kopiera länk