Bra boende för alla

Bostaden ska vara en grundläggande social rättighet och en del av den välfärdspolitiken, inte en handelsvara som i dag. Vi vill bygga ihop staden och ta bort barriärer mellan bostadsområden.

I vår stad ska det finnas samlingslokaler och ett rikt kulturliv i hela staden. En kraftig utbyggnad av hyresrätter i stadens alla områden behövs för att möjliggöra en blandad stad.

Vi vill ställa högre krav än i dag på att privata aktörer att bygga hyresrätter. Vi vill även satsa på alternativa upplåtelseformer som byggemenskaper och boföreningar, kooperativ hyresrätt och kollektivhus, för att öka självförvaltning, ansvar och inflytande i syfte att hålla kostnader och hyror låga.

Bostad – en mänsklig rättighet

Bostadspolitiken är en central del av välfärdspolitiken och har stor betydelse för en hållbar ekonomisk och social utveckling samt situationen på arbetsmarknaden… Läs mer

Rimliga hyror

För att säkra ett rättvist boende säger vi nej till utförsäljning av det kommunala bostadsbolaget och kommunal mark… Läs mer

Kommunalt ägande säkerställer en demokratisk stadsplanering

En inkluderande och demokratisk stadsplanering tar hänsyn till både hur Malmö kan utvecklas på sikt och vad som kan åstadkommas i närtid, där hänsyn till miljö och hållbarhet är utgångspunkter… Läs mer

Tomträtt är huvudalternativ vid markupplåtelse

Tomträtt ska vara den huvudsakliga markupplåtelseformen i Malmö. Det innebär att till exempel bostadsrättsföreningar kan nyttja sin tomt på liknande sätt som privata fastighetsägare, mot en årlig avgift till kommunen… Läs mer

Kommunalt byggbolag för lägre byggkostnader

Genom kommunala bostads- och byggbolag har vi möjlighet att förverkliga en bostadspolitik där alla har rätt till en bostad. För oss är det självklart att MKB ska verka för sänkta hyror och nybyggnation med rimliga hyresnivåer… Läs mer

MKB:s vinster ska gå till hyresgästerna

MKB går idag med stora vinster. Vinster som vi ser som en stöld från hyresgästerna. Vänsterpartiet är mot att någon vinst delas ut till Malmö stad. Den vinst MKB gör ska användas till bättre villkor för MKB:s hyresgäster… Läs mer

Energieffektiva bostäder

Kommunen ska, via MKB och genom det kommunala planmonopolet, ställa krav på att all ny- och ombyggnad sker energieffektivt med miljöriktiga produkter… Läs mer

Boende för äldre och för de som behöver särskilt stöd

I Vänsterpartiets Malmö är gruppbostäder för de som har behov av stöd och gemenskap i sitt boende en självklarhet. Vänsterpartiet kräver en konkret plan för hur Malmös gamla ska erbjudas olika boendeformer utifrån sina behov och önskemål… Läs mer

Alternativa bo- och byggformer

Vi vill att kommunen ska skapa förutsättningar för kollektivhus i olika former och medverka till att dessa byggs. Boendeformer där bostäder och förskolor och skolor samlokaliseras ger en större gemenskap i boendet… Läs mer

Ny- och ombyggnad

Ett lågt bostadsbyggande under en lång tid har skapat en mycket stor bostadsbrist i Malmö. Det är viktigt med ett byggande där hyrorna kan betalas av vanliga löntagare… Läs mer

Nej till renovräkningar

Renovräkningar innebär att lägenheter renoveras mot hyresgästers vilja för att värden ska kunna höja hyran så mycket att hyresgästen inte har råd att bo kvar… Läs mer

Bygg socialt hållbart

Malmö har en bostadsbrist som lett till en stor hemlöshet. Tillfälliga åtgärder som sociala kontrakt och bostäder av lägre standard är inte en långsiktig eller rättvis lösning på denna situation… Läs mer

 

Kopiera länk