Alternativa bo- och byggformer

Vi vill att kommunen ska skapa förutsättningar för kollektivhus i olika former och medverka till att dessa byggs. Boendeformer där bostäder och förskolor och skolor samlokaliseras ger en större gemenskap i boendet. Båda förslagen är exempel på feministisk bostads- och stadsplanering.

Ett annat alternativ är så kallade byggemenskaper; ett sätt att organisera och planera ett byggprojekt, som karakteriseras av att det är de som ska använda byggnaden som själva äger och driver projektet. Medan begreppet byggemenskap avser processen att driva ett bostadsprojekt, så avser begreppet bogemenskap, eller gemenskapsboende, ett sätt att bo präglat av utökade möjligheter till samvaro och gemenskap.

Malmö stad ska avsätta mark för byggandet av hyreskooperativ, som ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara, och där de boende redan på planeringsstadiet får avgörande inflytande över projektet.

Malmö stad bör också satsa resurser för att ge stöd och råd till de Malmöbor som vill bygga egna alternativ till de stora byggföretagens, och på så sätt öppna upp för fler alternativa aktörer på marknaden, som inte styrs av vinstintresse.

Kopiera länk