Ny- och ombyggnad

Ett lågt bostadsbyggande under en lång tid har skapat en mycket stor bostadsbrist i Malmö.

Det är viktigt med ett byggande där hyrorna kan betalas av vanliga löntagare. Det behövs också byggas lägenheter av varierande storlek, mindre lägenheter för de som behöver men också stora lägenheter för stora familjer. Detta är viktigt utifrån ett barnperspektiv, barn ska inte växa upp i trångboddhet.

Byggnationen ska ske framför allt genom förtätning av redan bebyggd mark och där kollektivtrafik, cykelbanor och service fungerar.

Det är i synnerhet viktigt att Malmöborna ges rätt till delaktighet i förtätningsprojekt då dessa ofta innebär stor påverkan på de boendes närmiljö.

Vänsterpartiet vill att kommunen ska öka ansträngningarna för att bygga hyresrätter i områden dominerade av bostadsrätter och villor. Bara på så sätt kan vi bygga ihop staden och få till stånd en rättvis förtätning.

Hänsyn ska tas till socioekonomiska förhållanden när staden beslutar vilka områden som ska förtätas eftersom de med sämst förutsättningar att åka till naturen utanför stan har störst behov av en närmiljö som medger rekreation

Kopiera länk