En jämlik förskola och skola

Vänsterpartiet i Malmö arbetar för en förskola och skola vars främsta mål är att utveckla eleverna till kritiskt tänkande individer. En förskola och skola som motverkar alla orättvisor som baseras på kön, etnisk tillhörighet, samhällsklass, sexuell läggning eller religiös åskådning. Skolan ska ge kunskap, bildning och färdigheter för alla livets skiften.

Allas rätt till kunskap

En jämlik och demokratisk skola innebär att kritiskt tänkande uppmuntras och att det finns en tilltro till människors förmåga… Läs mer

En jämlik skola utan vinst på barn

Vänsterpartiet ser ett stort värde i att blanda människor med olika bakgrunder i en gemensam skola och förskola. Privatiseringar och det fria skolvalet motverkar detta och ökar segregationen… Läs mer

Förskolan och skolan ska vara bra arbetsplatser

En bra förskola och skola kräver utbildad personal med goda arbetsförhållanden. Vi vill satsa på kompetensutveckling och ökad personaltäthet… Läs mer

Feministiska perspektiv

Olika förväntningar och krav ställs på flickor och pojkar. Vem som tar och ges utrymme i klassrummet, skillnader i betyg och den psykiska hälsan ser olika ut på grund av kön… Läs mer

Antirasism och normkritik

Olika familjer ser olika ut och detta ska avspegla sig i förskolans och skolans verksamhet. Vi vill se ett aktivt arbete för att synliggöra andra familjeformer än den traditionella kärnfamiljen… Läs mer

Rätt till identitet, rätt till språk

Malmö är en stad där över hälften av alla barn under 18 år har ett annat modersmål än svenska. Det är en resurs vi måste ta tillvara… Läs mer

Kultur och lärande för hållbar utveckling

Den svenska förskolan och skolan har ett demokratiskt uppdrag. Genom undervisning som utgår från helheter och sammanhang samt undervisning kopplad till verkligheten skapar vi motivation… Läs mer

En jämlik förskola

Förskolan utgör grunden för den fortsatta utbildningen. Olika pedagogiska alternativ ska rymmas inom de kommunala förskolorna… Läs mer

Förskola för barnens skull

Förskolan är till för barnens skull och tillgången ska därför inte avgöras av föräldrarnas situation på arbetsmarknaden. Alla barn ska ha rätt till minst 30 timmars förskola i veckan… Läs mer

Öppna förskolan 

Öppna förskolor är mycket en viktig mötesplats för föräldrar och barn. Särskilt i en stad som Malmö med hög barnfattigdom… Läs mer

En skola för alla

Vi vill bygga en skola där varje barn kan känna sig hemma och kunna vara sig själv tillsammans med andra oavsett klassbakgrund, var man är född, kön, sexualitet och om man är troende eller icke-troende… Läs mer

Elevernas arbetsmiljö

Barn i skolan har samma behov och rätt som vuxna till en god arbetsmiljö. Barnens trygghet ökar om de går i små skolor med max 500 elever och med ett tydligt spår från förskoleklass till skolår 9… Läs mer

Skolan är ansvarig för skolarbetet

Det är skolan som ska ta ansvar för undervisningen och att eleverna får de kunskaper de har rätt till. När ansvaret för undervisningen förskjuts mot hemmet ökar segregationen… Läs mer

Satsa på fritidshemmen

Vänsterpartiet vill satsa mer resurser på fritidshemmen. Det ska finnas möjlighet att bedriva en bra pedagogisk verksamhet och garantera barnens rätt till en meningsfull fritid… Läs mer

Kunskap för alla i gymnasieskolan

Kunskap och bildning ska vara tillgänglig för alla. Oavsett om man går på praktiska eller teoretiska program måste utbildningen innebära många möjligheter och ge förutsättningar för en god yrkeskompetens samt ett aktivt deltagande i samhällslivet… Läs mer

Mötas i skolan

Dagens gymnasieskola i Malmö präglas tyvärr av en stark uppdelning och är organiserad på ett sätt som förstärker segregationen gällande såväl kön, klass som etnicitet… Läs mer

Vuxenutbildning – en ny chans

Alla har rätt att utvecklas och förkovra sig under hela sitt liv oavsett kön, ålder, klass, funktionsförmåga eller etnicitet. Bra utbildning är ett sätt att minska klyftorna… Läs mer

SFI som passar var och en

Vänsterpartiet vill att SFI-undervisningen bedrivs i kommunens egen organisation, med stort elev- och personalinflytande… Läs mer

 

Kopiera länk