Allas rätt till kunskap

En jämlik och demokratisk skola innebär att kritiskt tänkande uppmuntras och att det finns en tilltro till människors förmåga. Skolan ska ge kunskap, bildning och färdigheter för alla livets skeden. Det innebär att skolan är till för eleverna och inte för samhällets behov av att sortera människor för kommande uppgifter i klassamhället. Barn kommer till förskolan och skolan med olika förutsättningar, skillnader som skolan ska kompensera för. Klass, kön och etnicitet utgör inget hinder för lärande, men olika bakgrund kräver olika arbetssätt för att nå målen.

Vänsterpartiet har en bred kunskapssyn. De olika skolformerna från förskola till vuxenutbildning har alla såväl en demokratisk som en pedagogisk uppgift. Lärande sker även utanför skolan i många olika sammanhang och en viktig uppgift för skolan är att ge varje elev en chans att få utveckla sin unika kunskap. Förskolan och skolan måste präglas av ett interkulturellt arbetssätt där människors olikheter ses som en resurs, det gäller både klass, kön och etnicitet.

Elevinflytande och elevers egen organisering är viktigt för lärandet. Elever ska möta jämlikhet, solidaritet och demokrati. Alla skolor ska ha en icke-konfessionell grund. De vuxnas makt måste synliggöras och problematiseras. Skolan ska vara en plats där barn, som annars inte skulle mötas, möts. Skolans resurser ska fördelas efter behov.

Kopiera länk