Elevernas arbetsmiljö

Barn i skolan har samma behov och rätt som vuxna till en god arbetsmiljö. Barnens trygghet ökar om de går i små skolor med max 500 elever och med ett tydligt spår från förskoleklass till skolår 9. Vårt mål är att alla barn ska ha gångavstånd till skolan.

Lokalerna ska utformas så att verksamheten fungerar väl ur elevernas perspektiv. Verksamheten ska organiseras så att stress, anonymitet och olika typer av förtryck motverkas. Måltider i skolan ska präglas av lugn och ro. 

Elevhälsan måste vara ett stöd för barnen både i deras skolvardag och i dess personliga utveckling. De ska ha kompetens att bemöta barn från olika familjekonstellationer, länder och samhällsklasser. 

Det finns en stor grupp elever som har svårt att nå målen i skolan. De som har svårast att nå goda resultat kommer ofta från hem utan studievana. Stressen ökar i de senare skolåren. Det är viktigt att lärarna får möjlighet att prioritera tid med eleverna. Många elever, främst tjejer, mår dåligt av prestationskulturen i skolan. Vi vill därför satsa mer på elevhälsan och ge skolorna i uppdrag att lägga upp undervisningen så att psykosocial ohälsa minskar. En samlad skoldag, med skola och fritidshem i samverkan, utgör en helhet för barnen. 

Elever i behov av särskilt stöd ska erbjudas detta och det ska organiseras så att eleverna har en nära kontakt med sin ordinarie klass. Särskoleverksamheten ska anpassas utifrån elevernas behov, för att ge dem en meningsfull utbildning och en grupptillhörighet.

Kopiera länk