En jämlik förskola

Förskolan utgör grunden för den fortsatta utbildningen. Olika pedagogiska alternativ ska rymmas inom de kommunala förskolorna. Det övergripande målet är att stötta barnen i deras utveckling till självständiga trygga individer.

Lekens betydelse är central. Lärandet i förskolan ska vara lustfyllt, det handlar om att utveckla kreativitet och nyfikenhet. Vårt mål är att förskolan ska byggas ut så att alla som vill ska få en plats i en förskola nära hemmet vid den tidpunkt föräldrarna önskar.

För de som kommer från studieovana hem har förskolan och skolan ett särskilt ansvar. En kvalitativt bra förskola är viktig för att utjämna skillnader utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund. Vi vill ha små barngrupper, där de vuxna kan se alla barn och möta deras behov. Det är viktigt med en hög personaltäthet.

Vi vill satsa på utemiljön i förskolan och på att utveckla pedagogiken både ute och inne. Förskolorna ska ha en hög kvalitet när det gäller miljö och byggstandard och vi prioriterar ett ekologiskt byggande.

Vänsterpartiet är starkt kritiskt till att en stor del av barnen i Malmös förskolor tvingas vistas på förskolor med undermåliga och allt för små lekytor samt med dålig luft och höga bullernivåer.

Kopiera länk