En trygg och människovänlig socialtjänst, vård och omsorg

För Vänsterpartiet går folkhälso-, vård- och omsorgspolitiken ut på att ge människor mer lika förutsättningar till ett gott liv. Vårt mål för folkhälsoarbetet är att hälsotillståndet i första hand ska förbättras för dem som har sämst hälsa.

Vi vill att satsningar görs för att förhindra ohälsa och ekonomiska konsekvenser längre fram. Den sociala dimensionen av samhällsplanering är viktig. För att samhället ska kunna utvecklas och den enskildes rätt till ett bra liv ska kunna uppnås måste vi satsa på preventiva insatser.

Vi vill skapa ett samhälle som är byggt för människan och inte för den enskildes girighet. En förutsättning för en bra vård och för en bra arbetsmiljö är att det finns tillräckligt med personal. Vänsterpartiet arbetar därför för att styra resurserna till ökad personalbemanning i vård- och omsorgssektorn.

Vänsterpartiet höjer hellre skatten än drar ner på välfärden och motsätter oss allt vinstuttag från välfärden.

En feministisk, antirasistisk och jämlik vård och omsorg

Samhället ska utformas så att personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar är fullt ut delaktiga. Äldre och personer med funktionsnedsättningar är resurser i samhället. Deras livserfarenhet och kunskap ska tas tillvara i samhällsbyggandet… Läs mer

Bryt ofrivillig ensamhet

Vänsterpartiet Malmö vill bryta ofrivillig isolering i kommunen. Vi vill utveckla fler typer av boenden som fler kan ha tillgång till och ha en välfungerande färdtjänst… Läs mer

Inflytande över sin omsorg

I Vänsterpartiets Malmö vill vi att behoven hos de som behöver kommunens omsorg ska stå i centrum… Läs mer

Äldreomsorg ska utgå från äldres behov

Vård och omsorg ska garantera äldre ett gott och värdigt liv. Coronapandemin visade tydligt hur äldreomsorgen eftersatts och underfinansierats under många år… Läs mer

Starta fler trygghetsboenden

Åren framöver ökar antalet äldre i Malmö, men kommunen ligger illa till vad gäller äldreboenden och den ordinarie bostadsmarknaden visar ingen vilja att skapa bostäder där äldre med lägre pensioner kan åldras med bibehållen självständighet… Läs mer

Delaktighet för alla i samhället

Kampen för att återupprätta LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – är en solidarisk kamp för mänskliga rättigheter och jämlikhet… Läs mer

Personalen är grunden

Kompetent personal är verksamhetens främsta resurs. Vi vill anställa fler, ta bort otrygga anställningar och öka personalinflytandet. Vi inser att det krävs stora satsningar… Läs mer

Individ- och familjeomsorg vårt skyddsnät

Kommunens socialtjänst ska vara det yttersta skyddsnätet för människor som befinner sig i ekonomisk eller social kris. Socialtjänsten sysslar till stor del med myndighetsutövning och har stor makt över brukarna… Läs mer

Arbetsmiljön inom socialtjänsten

Socialtjänsten i dagens Malmö är underbemannad. Vi vill se fler socialsekreterare, bättre arbetsmiljö och stöd för personalens professionalitet… Läs mer

Försörjningsstöd vårt ekonomiska skyddsnät

Alla människor har rätt till ett gott liv. De som är beroende av samhällets stöd för sin dagliga försörjning, ska ha rätt till ett värdigt liv och möjlighet att råda över sin ekonomi… Läs mer

Missbruksvård

Kampen mot missbruk är ett samhällsansvar. Kommunen bör på alla sätt verka för att människor inte fastnar i missbruk och att de som gjort det får professionell hjälp och vård… Läs mer

Stöd till barn och ungdomar

Många barn befinner sig dagligen i en påfrestande uppväxtmiljö, där de utsätts för misshandel, bevittnar våld mot sin ena förälder och/eller får ta konsekvenser av missbruk i familjen… Läs mer 

Motverka alla former av våld i nära relationer

Våld i nära relationer är en av de yttersta konsekvenserna av vårt patriarkala samhälle. Alla kommunens förvaltningar måste därför ha kunskap om denna fråga för att de ska kunna agera förebyggande och uppmärksamma när någon blir utsatt… Läs mer

Bekämpa våld och otrygghet 

Sverige har länge varit ett land med lägre kriminalitet än andra länder. Det har en direkt koppling till att vi haft ett starkt välfärdssamhälle med relativt små klyftor. Idag förändras det i rasande tempo och klyftorna ökar… Läs mer

 

Kopiera länk