Äldreomsorg ska utgå från äldres behov

Vård och omsorg ska garantera äldre ett gott och värdigt liv. Coronapandemin visade tydligt hur äldreomsorgen eftersatts och underfinansierats under många år. Det krävs mer resurser för att komma till rätta med underbemanning, brister och dåliga arbetsförhållanden. Kvaliteten på vården ska vara styrande, inte kostnaderna. 

Äldre ska känna sig trygga med få, för dem kända personer från hemtjänsten och själva styra de dagliga insatserna mer. Kontinuiteten skall vara god och personalen ha rätt kompetens. Alla anställda inom vård och omsorg behöver en grundutbildning, kontinuerlig fortbildning och tillgång till handledning. 

Vi vill se en helhetssyn på vården – inte en uppdelning i olika moment. Det förutsätter att alla länkar i vårdkedjan samarbetar och kommunicerar. Många äldre har behov av flera medicinska specialiteter. Samordningen med regionen är viktig och måste fungera väl. Speciella insatser behövs för dementa, men också för äldre med psykiatriska sjukdomar Tillgång till geriatriker, rehabiliteringspersonal, undersköterskor, skötare, sjuksköterskor och annan medicinsk personal i tillräcklig omfattning ska garanteras. 

Vi vill att kommunala hemsjukvården ska bli avgiftsfri för alla över 85 år, samtidigt som öppenvården för dem blir avgiftsfri. Det är viktigt för äldre med stora vårdbehov. Vi vill ha fler mellanvårdsformer som till exempel trygghetsboende och avlastningsplatser. Hemtjänst och särskilda boende ska anpassas för olika gruppers behov. Personer med ett annat modersmål än svenska kan tappa sitt svenska språk. Vi vill erbjuda vårdboende där personalen talar samma modersmål som de boende. 

Kopiera länk