Delaktighet för alla i samhället

Kampen för att återupprätta LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – är en solidarisk kamp för mänskliga rättigheter och jämlikhet.

På ett ögonblick kan livet för en Malmöbo förändras och hen kan vara i behov av LSS-insatser i olika grad livet ut. Det kan handla om att råka ut för en olycka eller att bli förälder till ett barn med en bestående funktionsnedsättning. Genom neddragningar inom LSS förtrycks Malmöbor aktivt. Kommunen har således ett stort ansvar för att realisera och agera utifrån lagstiftningen. 

Personlig assistans är en nödvändighet för många Malmöbors rätt till ett bra liv. Den utdragna kampen mellan kommuner och Försäkringskassan kring vem som ska finansiera personlig assistans leder till lidande för många människor. Vi vill se den enskildas rätt till assistans som ett prioriterat område.

Alla kommunala beslut ska ha ett tillgänglighetsperspektiv, det gäller boenden, stadsplanering, lekplatser, kulturarrangemang med mera. Speciellt viktigt är det att ha ett barnperspektiv för barn med funktionsnedsättningar.

LSS-insatser ska utformas på det sätt som medborgaren önskar. En förutsättning för delaktighet är att LSS-handläggare har tät kontakt med brukarna. Det för att kunna ge insatser utifrån brukarnas egna behov. Det kan till exempel gälla rätt till kontaktpersoner och ledsagare som även jobbar kvällar och helger.

LSS-boenden ska byggas efter behov och utifrån nationella riktlinjer om antalet boende per enhet. Vänsterpartiet motsätter sig samlokalisering av flera olika LSS-boenden. Vänsterpartiet värnar LSS-lagstiftningen, men vi ser med oro på hur övriga samhället ibland träder undan då en person fått rätt till LSS. Personer inom LSS-kretsen har, som alla andra, rätt till delaktighet i hela samhället. Det är viktigt att alla som möter brukarna har ett bra bemötande, detta säkerställs med regelbundna fortbildningsinsatser. 

Daglig verksamhet ska hålla en hög kvalitet och vara individuellt utformad. Vänsterpartiet anser att den kommunala habiliteringsersättningen bör höjas. För de Malmöbor som har förmåga och en önskan att gå vidare från daglig verksamhet till lönearbete vill Vänsterpartiet skapa ett stärkt skyddsnät med möjligheten att prova på lönearbete, men med garanti att kunna återgå till daglig verksamhet vid behov. 

Vänsterpartiet verkar också för att alla som deltagit inom daglig verksamhet i Malmö stad ska erbjudas en minnesgåva efter 25 år, på liknande villkor som kommunens anställda.

Ökat samspel och bättre kommunikation mellan socialtjänst, psykiatri och andra insatser runt brukaren är viktigt för att kunna leva ett gott liv. Boendestöd för personer med lindriga neuropsykiatriska och intellektuella svårigheter är en viktig insats behöver utvecklas och stärkas.

Fler mötesplatser för personer med psykisk funktionsnedsättning bör inrättas. Färdtjänsten är viktig för att personer som av olika skäl inte kan använda kollektivtrafik får möjlighet att resa. Färdtjänstens specialfordon och beställningscentralen ska vara helt i kommunal regi. Vänsterpartiet verkar för att Malmö stads hemsida tillgänglighetsanpassas.

Den Malmöbo som är i behov av god man eller förvaltare ska snabbt få tillgång till en sådan samt känna sig trygg med sin ställföreträdare. Uppdraget som god man ska utformas efter huvudmannens behov. Rättigheterna för en person med förvaltare ska inte åsidosättas.  

Kopiera länk