En feministisk, antirasistisk och jämlik vård och omsorg

Samhället ska utformas så att personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar är fullt ut delaktiga. Äldre och personer med funktionsnedsättningar är resurser i samhället. Deras livserfarenhet och kunskap ska tas tillvara i samhällsbyggandet. Då krävs en utbyggd välfärd som kommer alla till del, en omsorg som tar hänsyn till den enskildes behov.

Äldre och personer med funktionsnedsättningar har rätt att få stöd på ett språk de förstår och möta respekt för sina livsval och bakgrunder.

Omsorgen fördelas idag ojämlikt mellan män och kvinnor. För att motverka det vill Vänsterpartiet att biståndshandläggare ska få utbildning kring diskriminerings- och genusfrågor. Det är i första hand brukarens behov och ekonomi styra vilka insatser som erbjuds, inte ursprung eller kön.

Samhället har det övergripande ansvaret för vård och omsorg. Därför anser vi att vård och omsorg också ska bedrivas i offentlig regi. Vi värnar den kommunala hemtjänsten och LSS-boendena i Malmö och verkar för att all äldreomsorg ska vara kommunal.

Anhöriga, mest kvinnor, utnyttjas som gratis vårdpersonal när det finns brister i vården. De som ändå vårdar någon närstående i hemmet ska ha möjlighet till stöd och regelbunden avlastning. Kvinnor är trippelt beroende av vård- och omsorgssektorn, som arbetstagare, som anhörigvårdare och som brukare. 

Personer med utländsk bakgrund utnyttjar välfärdstjänster i lägre grad än andra. Det är därför viktigt att initiativ tas för att bättre erbjuda vård och omsorg till alla, samt att motverka risker för diskriminering av rasifierade kommuninvånare.

Kopiera länk