Individ- och familjeomsorg vårt skyddsnät

Kommunens socialtjänst ska vara det yttersta skyddsnätet för människor som befinner sig i ekonomisk eller social kris.

Socialtjänsten sysslar till stor del med myndighetsutövning och har stor makt över brukarna. Vid myndighetsutövning är det extra viktigt att personalen arbetar mot fördomar och har kompetens att möta och förstå olika sätt att leva på. Vi vill därför satsa på kontinuerlig kompetensutveckling gällande vård, bemötande, HBTQIA+, genus, rasism, funktionsrätt och språk.

Vi vill säkerställa tillgång på språk- och ämneskompetenta tolkar. Det är en förutsättning för medborgarnas rättssäkerhet och jämlikhet i kontakt med myndigheterna. Det är viktigt att politiskt möjliggöra de resurser och den arbetsmiljö som individ- och familjeomsorg behöver för att motverka användandet av kontroll och bestraffningar.

Det socialt förebyggande arbetet är grundläggande för att kunna nå ett socialt hållbart Malmö. Malmös socialtjänst har alldeles för litet utrymme att arbeta förebyggande. Vänsterpartiet vill satsa mer resurser här för vi vet att det minskar enskilt lidande och i längden även är bättre för vår gemensamma ekonomi.

Kopiera länk