Motverka alla former av våld i nära relationer

Våld i nära relationer är en av de yttersta konsekvenserna av vårt patriarkala samhälle. Alla kommunens förvaltningar måste därför ha kunskap om denna fråga för att de ska kunna agera förebyggande och uppmärksamma när någon blir utsatt.

För de som har blivit utsatta har Malmö stad ett bra handlingsprogram mot våld mot kvinnor. Arbetet med att förverkliga detta ska fortsätta och alla kommunala verksamheter som är i kontakt med ungdomar måste få bättre utbildning i dessa frågor. I det arbetet vill vi att missbrukande kvinnors utsatthet och våldet i samkönade relationer särskilt bör uppmärksammas. Vi vill öka samarbetet och det ekonomiska stödet till kvinno-, trans- och tjejjourer.

Hedersrelaterat våld och förtryck har, liksom mäns våld mot kvinnor i övrigt, generellt sin grund i kön, sexualitet, makt och kulturella föreställningar om dessa företeelser. Det specifika med hedersvåldet är att det utövas med hjälp av kollektiva kontrollmekanismer och många gånger sanktioneras av släkt och omgivning. Främst är det flickor och unga kvinnor som drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck, men inte minst HBTQIA+ personer och även pojkar och unga män blir utsatta. Hederskulturen hänger också ihop med det klassamhället. Forskning visar att social rörlighet och ökad jämlikhet luckrar upp hederskulturen. Klassamhällets segregering stärker den.

Kommunen har ett stort ansvar för vad barnen lär sig i skolan och vilka signaler kommunen sänder ut kring människors lika värde, men det krävs också en jämlikhetspolitik för att komma tillrätta med problemen med hedersvåld och mäns våld mot kvinnor i stort.

Kopiera länk