Feminism genomsyrar allt

Ett feministiskt Malmö handlar om att omfördela makt och resurser. Patriarkatet är en samhällsstruktur som upprätthåller, återskapar och skyddar mäns överordning och den maskulina normen. Patriarkatets förtryck ser olika ut beroende på andra samverkande strukturer. Till exempel upplever kvinnor i arbetarklassen andra förtryck än kvinnor med högre tjänstemannapositioner, likaså̊ utsätts rasifierade kvinnor av andra typer av förtryck.

Patriarkatet, i likhet med kapitalismen, begränsar individens möjlighet att själv forma sitt liv. Vänsterpartiet kämpar för att förändra det.

I Malmö handlar det till exempel om att kommunen ska arbeta med jämställdhetsintegrering. Det innebär att kommunen i all den service som ges till oss Malmöbor, samt hur kommunen agerar som arbetsgivare, ska ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Men det handlar också om att uppmuntra feministisk utomparlamentarisk organisering och se till att välfärden är välfinansierad.

En majoritet inom arbetarklassen idag utgörs av kvinnor och facket är vår största folkrörelse. Att organisera sig fackligt är därför för oss lika självklart som att organisera sig politiskt. Kommunen bör samverka med den fackliga rörelsen.

Vi vill aktivt verka mot den kollektiva lönediskrimineringen av kvinnor. Vänsterpartiet har varit drivande i utvecklingen att alla vi Malmöbor oavsett kön ska ges likvärdiga rättigheter, villkor och resurser. Feminism och jämställdhet är inget enskilt projekt utan ska genomsyra all verksamhet.

Kopiera länk