Kultur för förändring

Kultur är en samhällsförändrande kraft som fler ska få tillgång till. För Vänsterpartiet är fokus att alla ska få ta del av och utöva kultur.

Kultur och demokrati

Kulturen har ett alldeles eget värde, som inte behöver motiveras av att den är nyttig för något annat. All kultur gillas inte av alla, men all kultur behövs för att alla ska få rätt till kultur… Läs mer

Kultur för alla  

Tillgång till kultur ska garanteras alla oavsett deras tidigare erfarenheter, kulturella kapital och tjocklek på plånboken. Kulturpolitiken ska vara kompenserande för att klassamhället snedfördelning av kultur ska motverkas… Läs mer

Kulturarv

Vänsterpartiet ser bevarandet av kulturarvet som en viktig kulturpolitisk uppgift. Vi måste känna till vår historia för att förstå den tid vi lever i och kunna bana väg för framtiden… Läs mer

Folkbiblioteken och litteratur

I vår stad ska alla ha rätt till likvärdig biblioteksservice och känna sig välkomna till biblioteken. Kommunens områdesbibliotek måste få utökade resurser som garanterar utveckling av verksamheten och litteraturinköp… Läs mer

Barn- och ungdomskultur i hela staden

Barn och unga ska ha rätt att ta del av ett rikt kulturliv och möjlighet att skapa själva. Utbud och aktiviteter ska finnas i hela staden så att barn och unga kan välja det som passar dem själva bäst… Läs mer

Institutionerna och det fria kulturlivet

Vänsterpartiets uppfattning är att institutionerna och den fria kulturen behöver och berikar varandra. Institutionernas grundfinansiering ska säkras och institutionernas verksamhet aktivt tillgängliggöras för fler Malmöbor… Läs mer

Stärk alla konstarter i Malmö

Film, bildkonst, scenkonst, dans, litteratur och musik är alla konstarter som finns väl representerade i Malmö både som institutioner och i det fria kulturlivet… Läs mer

Feministiska och antirasistiska perspektiv

Kulturlivet måste spegla Malmöborna, både vad gäller ekonomiskt stöd och institutionernas repertoarer. Jämställdhetsintegrering och andra metoder för att upptäcka och agera mot diskriminering inom det offentliga kulturlivet ska intensifieras… Läs mer 

 

Foto: Amadeus Sepúlveda

Kopiera länk