Institutionerna och det fria kulturlivet

Vänsterpartiets uppfattning är att institutionerna och den fria kulturen behöver och berikar varandra. Institutionernas grundfinansiering ska säkras och institutionernas verksamhet aktivt tillgängliggöras för fler Malmöbor.

I Malmö har vi flera konstnärliga högskoleutbildningar och det ska bättre tas tillvara. Kulturarbetare ska få större möjlighet att verka i till exempel skolorna och inom vården.

Stödet till det fria kulturlivet måste öka kraftigt och prioriteras. En grundläggande förutsättning för att kunna bedriva verksamhet är tillgång till ändamålsenliga lokaler. De centralt belägna kulturinstitutionerna ska därför öka sin uppsökande verksamhet. 

Folkbildning och bildning för vuxna genom studieförbund och folkhögskolor är centralt för kommunen och dess utveckling. Tillsammans utgör de en arena, vid sidan om de traditionella utbildningarna, för enskilda och föreningar. Genom studiecirklar och annan verksamhet väcks nyfikenhet och möjligheter till förändring, demokrati och samhällsengagemang.

Genom folkbildningen utjämnas utbildningsklyftor och bildningsnivån i samhället höjs. Idag är både studieförbund och folkhögskolor avgörande delar i arbetet för att nyanlända ska kunna etablera sig i samhället. Här bedrivs framgångsrika etableringskurser, SFI med mera. 

Studieförbund och folkhögskolor ska ges bättre förutsättningar att verka i kommunen. Stödet till studieförbunden ska premiera de aktiviteter som når ut till de mest utsatta områdena och till de med låg utbildning.

Kopiera länk