Satsa på bra arbetsmiljö

Kvinnor i offentlig sektor har idag ofta en svår arbetsmiljösituation med många tunga lyft eller stressfyllda arbeten där kraven är större än resurserna. Kvinnor drabbas oftare av ohälsa på grund av sitt arbete, än vad män gör.

Vänsterpartiet vill satsa på att förebygga dåliga arbetsmiljöer. Alla ska ha möjlighet att jobba ett helt arbetsliv utan att bli sjuk. Kommunen har som arbetsgivare arbetsmiljöansvar för sina anställda och måste arbeta aktivt med förebyggande åtgärder och friskvård.  

Varje arbetsplats måste ges tid och resurser att identifiera och förstärka friskfaktorer och det som medarbetarna anser är bra på jobbet. När personalens makt över sitt arbete stärks bryts även trenden med stigande sjukskrivningar.

Vänsterpartiet vill ha en solidarisk finansiering av sjuklönekostnader i kommunen för att de kvinnodominerade arbetsplatserna inte ska drabbas ytterligare i form av bland annat färre vikarier vid sjukdom. Det innebär att den enskilda arbetsplatsen inte drabbas av kostnaden för sjukdom, utan den slås ut på hela kommunens kostnader.

Som Malmös största arbetsgivare måste kommunen bli bättre på att ta hand om sina anställda som blivit sjuka, säkerställa rehabilitering och trygg återgång till arbete i de egna verksamheterna.

Kopiera länk