Meningsfull fritid för alla

Vänsterpartiet anser, att en meningsfull fritid är en grundläggande demokratisk rättighet

för alla Malmöbor oberoende av klass, kön, ålder, funktionsförmåga eller etnisk bakgrund. Det ska inte vara plånbokens tjocklek som avgör vem som får chans till kreativitet, fritid och idrott.

Stärk föreningarna

Människors delaktighet i föreningslivet och våra folkrörelser är en viktig del av demokratin. Vänsterpartiet vill uppmuntra ett allsidigt föreningsliv… Läs mer

En meningsfull fritid är viktig för hälsan och demokratin

Alla Malmöbor har idag inte samma möjlighet till en meningsfull fritid. Vänsterpartiet vill förändra detta genom att riva hinder som till exempel avgifter, långa transportsträckor och könsstereotypa mönster… Läs mer

Jämställd fritid

Flickor och pojkar ska ges samma rättigheter och möjligheter till en meningsfull fritid. Föreningarnas bidrag och villkor ska granskas ur ett jämställdhetsperspektiv… Läs mer

Jämlika förutsättningar för föreningslivet

Vi vet att förutsättningarna ser olika ut inom föreningslivet, där män, svenskhet och funktionalitet premieras… Läs mer

Värna breddidrotten

Både bredd- och elitidrotten behövs, men vi anser att kommunens uppgift är att särskilt värna om breddidrotten… Läs mer

Gemensamt ägande ger lägre hyror åt föreningarna

Bristen på lokaler begränsar organisations- och mötesfriheten. Öppna kommunala anläggningar garanterar både föreningsaktiva och andra Malmöbors behov… Läs mer

Fler mötesplatser och fritidsgårdar

Fritidsgårdar och andra mötesplatser är viktiga för demokratin och för att ta tillvara människors, speciellt barn och ungas, engagemang, kreativitet och vilja… Läs mer

Mer möjlighet till rörelse

För att kunna tillgodose barns behov av rörelse krävs satsningar i hela staden, speciellt viktigt är att upplåta ytor i tätbebyggda delar av staden… Läs mer

 

Kopiera länk