Jämställd fritid

Flickor och pojkar ska ges samma rättigheter och möjligheter till en meningsfull fritid. Föreningarnas bidrag och villkor ska granskas ur ett jämställdhetsperspektiv.

Kommunens fritidsgårdar och mötesplatser ska aktivt jobba med att både flickor och pojkar ges makt, resurser och utrymme. Det är idag fler pojkar än flickor som deltar.

Verksamheten ska ha ett tydligt mål att genom organisation och innehåll prioritera flickors deltagande. Kommunens bolag ska ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv vid sponsring av idrottsklubbar.

Kopiera länk