Mer möjlighet till rörelse

För att kunna tillgodose barns behov av rörelse krävs satsningar i hela staden, speciellt viktigt är att upplåta ytor i tätbebyggda delar av staden.

Det krävs en utbyggnad av lekplatser för de små barnen, spontanidrottsplatser, parker och idrottsanläggningar som kan användas både av föreningar och spontant av människor som vill träffas och idrotta.

Resurser ska fördelas efter behov och vid underhåll eller nybyggnation ska särskilt miljonprogramsområdenas behov beaktas.

Vänsterpartiet vill att skolbyggnader och skolgårdar används mer aktivt på kvällar och helger.

Simkunnigheten är låg i Malmö, därför ska kommunen erbjuda gratis sommarsimskola till alla.  Vi vill också att Malmö stad, tillsammans med berörda intresseorganisationer, tillgänglighetsanpassar Malmös lekplatser.

En positiv trend, som ska uppmuntras, är ett ökat nyttjande av vår natur och våra parker. Natur- och miljövärden måste göras tillgängliga för fler Malmöbor genom att kollektivtrafik planeras för besök på dessa platser.

Kommunen ska även verka för att anlägga fler tillgängliga och sammanhängande promenadstråk runt i hela Malmö. Vänsterpartiet vill också utöka möjligheterna till idrottsaktiviteter i Malmös parker, gator och offentliga ytor.

Kopiera länk