Omställning till ett grönt hållbart Malmö 

Det krävs en radikal och handlingskraftig politik som visar att Malmö stad vågar och kan gå före för att skyndsamt ställa om vårt samhälle och minska vår klimatpåverkan.

Vänsterpartiet verkar för att Malmö stads investeringar, i infrastruktur, bostäder, fordon och lokaler, alltid måste göras med syfte att uppnå klimat- och miljömålen i stadens miljöprogram, samt att biologisk mångfald blir en tydligare del i vår samhällsplanering.

Vänsterpartiet vill att kommunen planeras utifrån både miljö, klimat, jämlikhet och jämställdhet.

Färre bilar och flyg, fler cyklar

Vi står inför ett klimathot i världen som kräver många och snabba åtgärder för att stoppa den globala uppvärmningen. Malmö stad måste dra sitt strå till stacken och minska utsläppen… Läs mer

Plats för människor, bättre transporter

Vi vill skapa en säker, tät och hälsosam stad med minimal klimatpåverkan. Det vill vi uppnå genom att staden inför en så kallad cirkulationsplan, vars syfte är att begränsa onödig genomfartstrafik i Malmös centrala delar… Läs mer

Godstrafik

Malmö är en transitstad för godstrafik som kommer via hamnen och med godståg. För att minska den dramatiskt ökande godstrafiken på landsvägen behövs… Läs mer

Effektivisering av trafiken

Vänsterpartiet vill öka användning av Malmöpendeln med fler turer och på lång sikt en utbyggnad av ytterligare stationer längs kontinentalbanan… Läs mer

Avgiftsfri kollektivtrafik

Genom solidarisk finansiering med skattemedel ökar jämlikheten och gör det möjligt för fler att åka mer… Läs mer

Malmö är en cykelstad

Vänsterpartiet Malmö vill ge cyklismen ännu bättre förutsättningar så att andelen resor med cykel kan öka… Läs mer

Ett Malmö som leder energiomställningen 

De energiresurser som är ändliga och orsakar mest miljöskador måste minska till förmån för förnyelsebar energi… Läs mer

Konsumtion och återvinning 

I Sverige utgör konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser dubbelt så mycket som de produktionsbaserade inom landets gränser… Läs mer

Återbruk och kollaborativ ekonomi 

Klimat- och miljökriserna synliggör vikten av att bygga samhället mer jämlikt, inte bara i fråga om ekonomisk fördelning utan också avseende andra resurser och klimatutrymme… Läs mer

Hållbar mat

Inom en femtonårsperiod ska all jordbruksproduktion på Malmö stads ägor bedrivas ekologiskt. Nya arrendeavtal ska ges till arrendatorer som ställer om till ekologiskt jordbruk… Läs mer

Hållbar stadsutveckling

Alla har rätt till vårt offentliga rum. En viktig uppgift med stadsplaneringens är att föra kommunen mot ekologisk och klimatmässig hållbarhet, motverka segregation och öka tillgängligheten för alla grupper… Läs mer

En grönare stad

Det är viktigt att fortsätta värna och etablera gröna stråk i form av parker, alléer, natur- och rekreationsområden som ett led i bevarandet av den biologiska mångfalden… Läs mer

Forskningsstöd

Malmö stads miljö- och klimatarbete ska kopplas till Klimatsamverkan Skånes (KSS) verksamhet. Malmö stad ska skapa ett eget regelverk och bygga upp relevant kompetens inom den egna organisationen… Läs mer

 

 

Kopiera länk