En grönare stad

Det är viktigt att fortsätta värna och etablera gröna stråk i form av parker, alléer, natur- och rekreationsområden som ett led i bevarandet av den biologiska mångfalden. Vi vill att biologisk mångfald blir en tydligare del i vår samhällsplanering för att kunna dra mer nytta av naturens ekosystemtjänster, som att växterna bidrag till att rena luft, pollinatörernas befruktande av träd och mikroorganismernas vattenrenande effekter. Vår vision för ett grönare Malmö tar sin utgångspunkt i såväl naturvård, som sociala-, rättvise- samt hälsoskäl.

Staden behöver i högre grad bli en plats för alla, också för andra än människor. Den biologiska mångfalden i staden ska öka, genom att det skapas nya grönområden. Våra parker och andra grönområden ska skötas ekologiskt för att ge utrymme åt biologisk mångfald. V

änsterpartiet vill öka tillgången på rekreationsområden, miljöer där annat än trafik- och marknadsintressen får utrymme. Det finns stora ojämlikheter i kommunen gällande tillgänglighet till rekreation, i väst är det nära havet, i öst är det nära motorvägarna. Det är en stor brist på grönområde i den sistnämnda delen av staden. Vänsterpartiet vill att vattnet i stadens kanaler ska göras tjänligt för att möjliggöra rekreation i form av fiske och bad.

Mer mat måste odlas i staden och kommunen bör ta större ansvar i den processen. En ätbar park skulle öka den biologiska mångfalden, överbrygga sociala strukturer, vara nyttigt i utbildningssyfte samt befästa Malmös position som en progressiv miljöstad. För övrigt ska ytor för stadsodling och kolonilotter skapas i befintlig bebyggelse och vara en självklarhet i all nybyggnation. Malmö stad bör ta fram en åtgärdsplan för att rädda bin och andra pollinatörer. 

Havet är ett viktigt område för biologisk mångfald och en viktig mötesplats för människor från alla delar av staden. För att denna viktiga livskvalitet inte ska utarmas krävs en havspolitik med minskade utsläpp till havet. Därför vill Vänsterpartiet att Malmö stad kräver att regeringen begär garantier för att danska utsläpp och dumpning av förorenat slam inte förgiftar svenskt vatten.

Det är viktigt att bevara Öresunds biologiska mångfald, ålgräsängar och vattengenomströmningen till och från Östersjön. Vattenresurserna kan inte bara exploateras genom till exempel utfyllnadsprojekt och konstgjorda öar för att skapa mera mark till kommunen.

Kopiera länk