Ett Malmö som leder energiomställningen 

De energiresurser som är ändliga och orsakar mest miljöskador måste minska till förmån för förnyelsebar energi. För att näringslivet ska kunna ställa om krävs tillgång till grön, effektiv och prisvärd energiförsörjning.

Erfarenheter runt om i världen visar att områden som till större del producerar sin egen el snarare än att bygga stora kraftverk för regionen är snabbare på att ställa om till fossilfritt. Samtidigt minskas beroendet av energijättar som har tydliga ekonomiska intressen mot att ställa om sin verksamhet.

Malmö ska verka för att bli helt självförsörjande på förnybar el och fjärrvärme. Produktionen ska ske i egen regi och kompletteras av lokal mikroproduktion.

Vi behöver en blandning av fossilfria energikällor där hela livscykeln tas med i en miljökonsekvensanalys. Vi tycker inte att ersättning av fossila bränslen med biobränslen från skog är en hållbar lösning, då dess livscykel är längre än tiden vi har på oss att nå nettonollutsläpp.

Vänsterpartiet verkar för att återta det privatiserade elnätet och anpassa det för en hållbar energidistribution. Genom privatiseringen av det kommunala bolaget Malmö Energi lämnade Malmö över el- och värmeproduktionen i kommunen till privata fossiljättar. Konsekvenserna av detta har lett till att kommunen tappat initiativförmåga att ställa om produktionen i en tid när vi behöver den som mest.

Det är dags att Malmö kapar sitt beroende av privata företag och tar ledarskap över energiomställningen i kommunen. Vänsterpartiet vill starta ett kommunalt energibolag som investerar i fossilfri el- och värmeproduktion och därigenom återtar vi makten över omställningstakten. Detta kommunala energibolag ska inte enbart bedriva fossilfri produktion utan även vara innovationsledande inom energiområdet. Bolaget ska upprätta en kommunal energibuffert genom lokal energilagring.

Malmö stad ska, med sitt ägande i Copenhagen-Malmö Port, blockera all utveckling av infrastruktur för fossila bränslen i kommunens hamn. Vid placering av kommunens tillgångar ska Malmö stad tillämpa etiska fonder och inte göra några placeringar i fossilindustrin. 

För den som äger sin bostad, är det idag möjligt att göra ROT-avdrag för installation av solpaneler på sitt tak. Därefter får den som säljer sin överskottsel till elnätet skattesubventioner.

Det är naturligtvis positivt att uppmuntra enskilda att gå före i energiomställningen, men klimatföredöme ska inte vara begränsat till de som har råd. Malmö ska därför erbjuda hyreshus att installera kommunala solpaneler på taken där överskottet återbetalas till hyresgästerna.

Kopiera länk