Färre bilar och flyg, fler cyklar

Vi står inför ett klimathot i världen som kräver många och snabba åtgärder för att stoppa den globala uppvärmningen. Malmö stad måste dra sitt strå till stacken och minska utsläppen.

Utmaningarna är därför stora när det gäller att ställa om vår trafik till effektiva och hållbara transporter. Bilarna förflyttar få åt gången, ger stora utsläpp, tar stor plats, bullrar och försämrar luften.

För att uppnå målet om ren luft måste biltrafiken minska kraftigt. Det gör vi bäst genom att öka cykel- och gångtrafiken och genom att cykeln får samma eller högre status än bilen. Vi vill tydligt prioritera cykeltrafik med snabba och säkra cykelbanor.

Den klimat- och miljövänligaste resan är den som inte sker. En hel del resande kan ersättas med digitala möten och konferenser, något vi vill ska bli en del av den omställning som miljömålen kräver.

Malmö stad måste dra sitt strå till stacken och minska utsläppen. Alltför många resor idag med flyg, det gäller både politiker och anställda i kommunen. För att minska klimatpåverkan ska tåget vara förstahandsalternativ när det gäller inrikes resor och korta utrikes resor.

Malmö stads resepolicy ska kompletteras med krav på att en checklista måste fyllas i inför varje resa, den ska innehålla argument för att resan är nödvändig och inte kan ersättas med annan kommunikation, samt dokumentation hur många som behöver resa. Även en dokumentation om varför det valda färdmedlet valts.

Vi anser att flyg endast får användas vid stora tidsvinster och långa avstånd och där digitala möten inte utgör ett fullgott alternativ. 

Kopiera länk