Godstrafik

Malmö är en transitstad för godstrafik som kommer via hamnen och med godståg. För att minska den dramatiskt ökande godstrafiken på landsvägen behövs en ny omlastningsterminal och godsspår i hamnen för att växla långtradare och containers till båt och tåg.

Blandad trafik med persontåg och godståg ökar riskerna för allvarliga olyckor i tätbefolkade områden av staden. Istället för mer godstrafik på Kontinentalbanan bör Malmö verka för att det yttre godsspåret byggs.

Malmö stad måste begränsa transporter med farligt gods inom kommunens gränser, både när det gäller bil och järnväg. De bilburna godstransporterna måste minska.

Kopiera länk