Hållbar mat

Inom en femtonårsperiod ska all jordbruksproduktion på Malmö stads ägor bedrivas ekologiskt. Nya arrendeavtal ska ges till arrendatorer som ställer om till ekologiskt jordbruk. Kommunen ska i upphandlingen använda de råvaror som produceras på de ekologiska gårdarna i stadens närhet. 

Malmö stad ska genom sina inköp till skolrestauranger och andra kommunala storkök öka efterfrågan på ekologiskt odlad och närproducerad mat.

Den internationella solidariteten kräver att vi köper etiskt certifierade produkter. När Malmö stad lagar och serverar mat ska det alltid finnas en respekt för olika trosuppfattningar och personliga val gällande matens innehåll. Målet är minskad köttkonsumtion och en mer ekologisk, närproducerad och klimatsmart mat.

Malmö stad bör aktivt stötta ekologiska odlare i närområdet och arbeta för en ökad produktion inom kommunens gränser. Det gör nytta för både medborgare, producenter och naturen. Vänsterpartiet vill därför att kommunen upplåter lokaler och mark till denna typ av verksamheter samt aktivt agerar till fördel för lokal produktion vid offentlig upphandling.

Malmö stad ska ta fram en handlingsplan för minskad kött- och mejerikonsumtion i kommunen, till förmån för växtbaserad mat. De egna verksamheter ska stegvis växla över till allt mer lokal växtbaserad mat. Andelen köttbaserad mat ska minska med 40 % under den kommande mandatperioden, till samma nivå som gällde i början av 1990-talet.

Tillagningskök ska ersätta uppvärmningskök i verksamheterna och bespisningspersonal ska fortbildas för att öka kompetensen om växtbaserad mat och tillvaratagande av matsvinn. Oerhörda mängder mat slängs helt i onödan från butiker och storkök på grund av överskott.

Matsvinn utgör ett stort miljöproblem då all energi som gått åt för att producera maten går till spillo. Matsvinnets miljöpåverkan kan till viss del kompenseras genom att den går till biobränsle, men det är fortfarande bättre för miljön om maten användes till det den var tänkt för.

Malmö stad ska upprätta en kommunal uppsamlingsenhet som hämtar ätbar men överflödig mat som sedan distribuerar och fördelar den till solidaritetsinitiativ och folkkök villkorat att verksamheterna drivs utan vinstsyfte.

Kopiera länk