Hållbar stadsutveckling

Alla har rätt till vårt offentliga rum. En viktig uppgift med stadsplaneringens är att föra kommunen mot ekologisk och klimatmässig hållbarhet, motverka segregation och öka tillgängligheten för alla grupper. Vi vill bygga ihop staden och ta bort barriärer. Vi verkar för god arkitektur. Vi synliggör, bevarar och förstärker värdefulla platser i människors vardag och Malmös historia.

I vårt Malmö vill vi att Malmöbornas möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling avsevärt förbättras. I arbetet med den hållbara stadsutvecklingen ska ungdomar inkluderas, för att de ska vara en del av sin stad och sitt område. För att skapa likvärdiga rättigheter för kvinnor och män till det offentliga rummet krävs att all stadsplanering redovisar en tydlig konsekvensbeskrivning ur ett genusperspektiv.

Arbetet med full tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning måste intensifieras. När det gäller renhållning och snöröjning ska tillgängligheten för rullatorer, permobiler och barnvagnar prioriteras.

Malmös framtida utbyggnad ska ske på ett för miljön så skonsamt sätt som möjligt. Jordbruksmarken, en basresurs i kretsloppssamhället, bör inte tas i anspråk för byggnation, utan staden ska istället förtätas innanför Yttre Ringvägen. Malmö är och ska förbli en nära stad.

Gifter i marken är ett stort problem, många tomter står därför outnyttjade. Vi vill omvandla gamla industriområden till nya bostadsområden. Vi anser att staten och kommunen ska samverka för att sanera tomterna. Ytterligare externa köpcentra ska inte anläggas inom kommunen, vi vill istället ha bostadsområden med närservice. Målet ska vara att stadens invånare kan nå de flesta av sina behov med en kort promenad eller cykeltur. När vi bygger nytt vill vi att 1 procent av budgeten ska gå till offentlig konstnärlig utsmyckning.

En blandad stadsbebyggelse ger en tryggare stad och en mer levande stadsmiljö som är mycket mer trygghetsskapande än olika övervakningssystem. Kommunala lokaler ska kunna användas på olika sätt, till exempel ska skollokaler vara öppna på kvällstid för föreningar och fritidsverksamheter. Trygghetsaspekten ska vara tydlig när det gäller belysning, buskage och annan offentlig miljö.

Malmö tillhör Malmöborna. I staden finns bred och stor kompetens hos våra invånare, om fler kommer till tals kan vi skapa en bättre stad och få fram fler innovativa idéer.  Vänsterpartiet vill hitta system för att understödja invånarnas inflytande över staden. Genom att aktivt jobba med demokratiska processer, såsom medborgarbudget, har invånarna i Malmö möjlighet att forma staden som de vill bo, verka och leva i.

Kopiera länk