Konsumtion och återvinning 

I Sverige utgör konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser dubbelt så mycket som de produktionsbaserade inom landets gränser.

När Malmö stad gör miljöredovisningar ska även konsumtionen räknas in. En handlingsplan ska tas fram för att minska konsumtionen i kommunen och istället främja hållbarhet och omställning.

En av samhällets stora avigsidor är soporna, som ska sorteras för återanvändning och återvinning. Målet är att all sortering ska ske hushållsnära. Det ska vara enkelt att göra rätt.

Biologisk behandling, som biogasproduktion, bör premieras i förhållande till sopförbränning. Det är viktigt att höja målen och prioritera sorteringen av matavfall.

Vi vill öka tillgängligheten till och kvaliteten på återvinningsplatser för förpackningar. Vi vill öka förutsättningarna för fler typer av återvinning och återanvändning som ger miljönytta, till exempel textilåtervinning. Vi vill att Malmö stad gör upp en plan för att minska sin plastkonsumtion.

När privata intressen styr sophämtningen är dess främsta mål att maximera vinstmarginaler vilket leder till en försämrad service, sämre arbetsvillkor och mindre miljönytta. Runt omkring i Europa återtar kommuner sin sophämtning och hantering till att drivas i gemensam ägo.

Malmö stad ska verka för att VA SYD avslutar sina upphandlade avtal med entreprenörer och istället driva sophämtning i egen regi.

Kopiera länk