Plats för människor, bättre transporter

Vi vill skapa en säker, tät och hälsosam stad med minimal klimatpåverkan. Det vill vi uppnå genom att staden inför en så kallad cirkulationsplan, vars syfte är att begränsa onödig genomfartstrafik i Malmös centrala delar. Det skulle leda till en praktiskt taget bilfri stadskärna. När ytor frigörs genom att privatbilism ersätts med gång och cykel som kombineras med kollektivtrafik, förstärker vi hållbarheten då även ekologisk och kulturell samverkan möjliggörs. Vi vill minska privatbilismen till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik i hela staden. 

Vänsterpartiet arbetar för att byggandet av spårväg startar snarast i Malmö. Ett första steg är att bygga om busslinjerna till extra stora bussar. Bussarna kommer inte att klara kapaciteten för Malmös ökande befolkning på de stora linjerna. Täta turer och låga eller inga avgifter skulle göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Bussarnas framkomlighet ska gynnas genom fler separata bussfiler. Kollektivtrafiken bör tas tillbaka i egen regi för att kunna styra verksamheten efter kommuninvånarnas behov och med bra arbetsvillkor för de anställda. 

Bilparkeringsplatserna inom Malmö ska i första hand vara för de boende. Vi vill minimera parkeringsplatser i centrum för arbetspendlare, och istället skapa inpendlarparkeringar i stadens utkant där p-avgiften ger gratis kollektivtrafik och erbjuda andra hållbara transportmöjligheter. Vänsterpartiet verkar för att en kommunal mobilitetsapp skapas, där man förutom att betala parkeringsavgifter bör kunna boka hyrcyklar, poolbilar och dylikt.

Genom en ombyggnad av trafikmiljön, med sänkta hastigheter i alla bostadsområden, skapas en säkrare, tryggare och mer tillgänglig stadsmiljö för alla, inte minst för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Vänsterpartiet kräver bättre och säkrare cykelbanor i ett sammanhängande system där cykel och gång prioriteras framför bilar. Fler supercykelstråk bör byggas och dessa måste kopplas samman med närliggande kommuner för att möjliggöra en klimatsmartare och mer hälsofrämjande pendling. 

Vi vill se en utveckling med kommunala mobilitetshus som ska vara en del av den cirkulära ekonomin, där du kan hyra cyklar och elbilar, men också serva cyklarna. Elsparkscyklar har invaderat staden, ett antal företag tjänar stora pengar på att använda vår gemensamma mark. Det drabbar alla andras möjlighet att röra sig i staden. Det måste bli ordning på elsparkcyklarna.

Varutransporterna behöver samordnas och minst en omlastningscentral för varor som ska in till centrum bör anläggas i stadens utkant. Malmö stad ska upprätta en kommunal transporttjänst som kan sköta leveranser till och från kommunen. På så vis kan vi minska fordonens påverkan av både närmiljön som klimatet och direkt säkerställa effektiviseringen i leveranserna.

Miljözonerna i centrum måste utvecklas så att bara nyttotrafik med miljövänliga drivmedel får köra i centrum. Alla kommunala tjänste- och arbetsfordon ska vara utsläppsneutrala.

Kommunen ska bygga ut laddinfrastruktur för elfordon. Vi vill att kommunen ska stödja lokala bilpooler med växthusgasfria bilar.

Vänsterpartiet är för miljöavgifter för bilar som kör i staden, det ger minskad biltrafik men också möjlighet till omfördelning av resurser från bil till kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Vi vill skapa bilfria zoner kring alla skolor och förskolor. 

Kopiera länk